Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/01/2018
Ngày nhận bài sửa: 13/03/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Supply-chain network configuration for collecting and recycling used printer cartridges for agencies and schools in Can Tho City and neighboring districts

Từ khóa:

Logistics ngược, mạng lưới chuỗi cung ứng, mô hình đường đi ngắn nhất, sản phẩm thu hồi, tái sản xuất

Keywords:

Reverse logistics, supply chain network, remanufacturing, recovery product, shortest-path model

ABSTRACT

The accelerating growth in technology and consumption leads to resource reduction, increase in waste production and, simultaneously, negative impacts on the environment and human by the wastes of electrical and electronic devices at the end of their product lifecycles. However, some kinds of these used products can be remanufactured, recycled and reused. This paper is aimed to study a reverse supply chain network, in which manufacturers produce new products and remanufacture used products. The decisions to be made are: the number and potential locations of storehouses and collection centers, the capacities of each facility and flows should be transported between each pair of sites. Two linear and multi-period integer programming models are built for determining the traffic levels on every link and jointly analyzing investment and operational costs. A specific study on the cartridge products using in the printers or photocopiers for agencies and schools in Can Tho City and neighboring districts is carried out to propose some managerial insights for using the model in real situations.

TÓM TẮT

Sự tăng trưởng nhanh về công nghệ và tiêu dùng dẫn đến việc giảm nguồn tài nguyên, tăng lượng rác thải và đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và con người do chất thải của các thiết bị điện và điện tử vào cuối chu kỳ sản phẩm của chúng. Tuy nhiên, một số loại sản phẩm đã qua sử dụng này có thể được tái sản xuất, tái chế và tái sử dụng. Trong bài báo này, một mạng lưới chuỗi cung ứng ngược được nghiên cứu, trong đó các nhà sản xuất sản xuất các sản phẩm mới và tái sản xuất các sản phẩm đã qua sử dụng. Các quyết định được đưa ra là: số kho và trung tâm thu gom, các địa điểm tiềm năng của kho và trung tâm thu gom, khả năng của mỗi cơ sở và luồng nên được vận chuyển giữa mỗi cặp địa điểm. Hai mô hình tuyến tính nguyên và đa thời đoạn được xây dựng để xác định mức lưu lượng trên mỗi liên kết, kết hợp với phân tích chi phí đầu tư và vận hành. Một nghiên cứu cụ thể về các sản phẩm hộp mực sử dụng trong máy in hoặc máy photocopy cho các cơ quan và trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các quận, huyện lân cận được tiến hành để đề xuất một số hiểu biết về quản lý trong việc sử dụng mô hình vào các tình huống thực tế.

Trích dẫn: Đoàn Hoàng Tuấn, Phạm Hoàng Tân, Trương Quỳnh Hoa và Nguyễn Thắng Lợi, 2018. Nghiên cứu định hình cấu trúc mạng lưới chuỗi cung ứng thu gom tái chế hộp mực máy in cũ cho các cơ quan và trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các quận, huyện lân cận. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 1-8.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...