Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 45-53
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 20 Jan 2018
Revised 26 Jun 2018

Accepted 30 Nov 2018

 

This paper is intended as a contribution towards understanding recent professional development in the government’s policy for English as a foreign language (EFL) teachers in the Mekong Delta of Vetnam. The paper offers an account of opportunities and challenges facing EFL teachers in language proficiency training courses. A questionnaire was administered to 61 EFL teacher-as-learners from seven cities and provinces in the Mekong Delta to investigate their opportunities and challenges in improving language skills in language proficiency training courses. The results of the study show that high school EFL teachers made use of the opportunities of the Vietnamese government’s policy for professional development to improve their four English language skills. However, they were challenged by the problems related to the expense and time when taking these courses.

Keywords

Opportunities and challenges, language proficiency training courses, teacher professional development, Vietnamese government’s policy

Cited as: Nhan, D.V.H., 2018. The government’s policy on EFL teacher professional development: Opportunities and challenges for the Mekong Delta. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 45-53.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...