Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 125-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/02/2018

Ngày nhận bài sửa: 05/07/2018

Ngày duyệt đăng: 30/10/2018

 

Title:

Difficulties and errors of primary students in learning the decimal system

Từ khóa:

Hệ đếm thập phân, sai lầm, tiểu học

Keywords:

Decimal system, errors, primary school

ABSTRACT

This article is intended to clarify the difficulties and errors of 4th grade students in learning the decimal system. The study begins with a summary of Gerente's study (2015) concerning the system of counts; in particular, it clarifies two features: the positional aspect and the decimal aspect of the decimal system. Next, a study of the current teaching system through textbook analysis allows the prediction of three difficulties related to difference between writing and reading numbers, understanding numerals, and using the decimal aspect to solve problem. The difficulties were clarified through a set of questions on 108 4th grade students. Student errors indicated that they still did not understand the two aspects of the decimal system.

TÓM TẮT

Bài viết nhằm làm rõ các khó khăn và sai lầm của học sinh lớp 4 khi học hệ đếm thập phân. Nghiên cứu bắt đầu bằng việc tóm lược nghiên cứu của Gerente (2015) liên quan đến hệ thống các phép đếm; đặc biệt, nghiên cứu đã làm rõ hai đặc trưng: phương diện vị trí và phương diện thập phân của hệ đếm thập phân. Tiếp đó, một nghiên cứu hệ thống dạy học hiện hành qua phân tích sách giáo khoa cho phép dự đoán ba khó khăn liên quan đến sự khác biệt giữa viết và đọc các số, hiểu cách viết chữ số, sử dụng phương diện thập phân để giải toán. Các khó khăn được làm rõ qua một bộ câu hỏi trên 108 học sinh lớp 4. Các sai lầm của học sinh trong thực nghiệm cho thấy học sinh vẫn chưa hiểu rõ hai phương diện nói trên của hệ đếm thập phân.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng và Dương Thị Hạnh, 2018. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh tiểu học khi học hệ đếm thập phân. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7C): 125-129.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...