Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 48-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/03/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/07/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Correlation between the rate of horizontal deformation and of vertical deformation of

riverbank soil in ward 1, Vinh Long city, Vinh Long province

Từ khóa:

Biến dạng đường bờ, biến dạng theo phương ngang, biến dạng theo phương đứng, bờ sông

Keywords:

Deformation of the river bank, river bank, horizontal deformation, vertical deformation

ABSTRACT

Horizontal deformation rate was calculated from the vertical deformation rate of riverbank soil on simple correlation; from stability calculation, horizontal deformation rate calculation, vertical deformation rate of riverbank soil, the new correlation between the horizontal and vertical deformation rates of riverbank soil  in ward 1 in Vinh Long city was built.

TÓM TẮT

Tính toán tốc độ biến dạng ngang theo tốc độ biến dạng đứng đất ven sông bằng một tương quan đơn giản; từ tính toán ổn định, biến dạng theo phương đứng, biến dạng ngang ngang, tương quan mới được xây dựng giữa tốc độ biến dạng ngang và tốc độ biến dạng đứng của đất ven sông ở phường 1, thành phố Vĩnh Long.

 

Trích dẫn: Văn Hữu Huệ và Nguyễn Văn Xuân, 2018. Tương quan giữa tốc độ biến dạng ngang và tốc độ biến dạng đứng của đất ven sông phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 48-56.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...