Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 164-171
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/02/2018

Ngày nhận bài sửa: 21/05/2018

Ngày duyệt đăng: 30/10/2018

 

Title:

Valuing health risk due to pesticides use in agricultural production in Tam Binh district, Vinh Long province: A choice experiment approach

Từ khóa:

Mô hình hóa lựa chọn, sẵn lòng chi trả, sử dụng thuốc trừ sâu, thực nghiệm lựa chọn

Keywords:

Choice experiment, choice modelling, pesticide use, willingness to pay (WTP)

ABSTRACT

The choice experiment method was used to investigate farmers’ valuations of health risk changes associated with pesticide use. 90 rice-cultivated households were surveyed in Tam Binh District, Vinh Long Province. Results show that all included attributes are significant factors to determine farmers’ valuation. They are related to the application of pesticides in production with differences in information about health consequences, baseline risk, scale of risk reduction as well as increase in annual production costs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thực nghiệm lựa chọn để lượng giá những thay đổi trong việc tự đánh giá của người nông dân đối với rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp. Một cuộc khảo sát được tiến hành trên 90 hộ nông dân canh tác lúa tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả những thuộc tính đưa vào đều là những yếu tố quan trọng để xác định việc đánh giá của người nông dân liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa. Những thuộc tính này bao gồm: thông tin về hậu quả sức khỏe, mức rủi ro ban đầu, quy mô giảm rủi ro cũng như chi phí sản xuất tăng thêm hằng năm.

Trích dẫn: Nguyễn Phương Duy, Tống Yên Đan và Vũ Thùy Dương, 2018. Lượng giá rủi ro sức khỏe do sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long: Phương pháp thực nghiệm lựa chọn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7D): 164-171.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...