Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 57-65
Tác giả: Đinh Thanh Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/02/2018
Ngày nhận bài sửa: 11/04/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Study of the green space system on the campus of Binh Duong School of Agriculture and Forestry

Từ khóa:

Phát triển mảng xanh, quản lý cây xanh, Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương

Keywords:

Binh Duong School of Agriculture and Forestry, green campus management, green development

ABSTRACT

Based on the surveys combining with interviews, key informants, and the plant inventory method, this is to evaluate the current situation of the green system on the campus of Binh Duong School of Agriculture and Forestry. Overall, 43 plant species identified on the campus belong to 27 families, 18 orders. However, both master and detailed plans for the green landscape system have not been made yet. Additionally, the green system has lacked plant data, a highly qualified green team, and professional management. It is recommended that both master and detailed plans for the green system in compliance with infrastructure should be preferred. Especially, the school needs to build a plant database, a highly qualified green team, and professional management of the green system.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đã thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh trong Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng để thu thập số liệu; sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong phỏng vấn; số liệu được thu thập bằng cách đo, đếm, thống kê từng loài cây. Kết quả nghiên cứu xác định được 43 loài thuộc 27 họ của 18 bộ thực vật trong khuôn viên trường. Hệ thống cây xanh còn thiếu quy hoạch tổng thể cũng như chi tiết, không có cơ sở dữ liệu cây xanh, thiếu đội ngũ chuyên sâu, công tác quản lý chưa khoa học. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là cần có quy hoạch tổng thể lẫn chi tiết không gian xanh phù hợp với cơ sở hạ tầng nhà trường. Đặc biệt, nhà trường cần xây dựng hệ thống dữ liệu mảng xanh, có một đội ngũ quản lý chuyên sâu, và công tác quản lý cần mang tính khoa học.

Trích dẫn: Đinh Thanh Sang, 2018. Nghiên cứu hệ thống cây xanh ở Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 57-65.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 8-15
Tác giả: Đinh Thanh Sang
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...