Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 129-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Influence of salinity, stocking density and partial harvesting to biomass production of Artemia franciscana (Vinh Chau strain) in hatchery

Từ khóa:

Artemia franciscana, độ mặn, mật độ, năng suất sinh khối, phương thức thu hoạch

Keywords:

Artemia franciscana, biomass productivity, density, harvesting strategy, salinity

ABSTRACT

The study was aimed to determine the effect of salinity, density and suitable partial harvesting strategy to obtain high and stable Artemia franciscana biomass production that could contribute to actively providing Artemia biomass for aquafeed in hatcheries. The combined effects of salinity and stocking density on growth, survival and Artemia biomass production were assessed in tank conditions. The experiment consisted of nine treatments with two factors (salinity and stocking density), the combinations of three salinity levels (15; 30 và 45‰) and three stocking densities (500; 1,000 and 1,500 Ind./L), each treatment had three replicates (Experiment 1). This experiment was using formulated feed with 30% of protein and 9% of lipid  for 14 days. The best results were obtained that total length (6.2 mm) and biomass (1.31 kg/m3) at salinity of 30‰ and stocking density of 500 Ind./L. Based on such results, the experiment 2 on partial harvesting strategy was setup with three replications of nine treatments combining three harvest intervals (1, 3 and 5 day interval) and three different harvesting percentage of Artemia biomass (Artemia adult) (10, 20 and 30%). The results of the experiment 2 indicated that the application of everyday partial harvesting of Artemia biomass with different fractions obtained higher yields than that of other harvesting treatments, of which harvesting at 30% every day gave highest biomass productivity (2.20 kg/m3) after five weeks of culture.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và phương thức thu hoạch thích hợp để đạt năng suất sinh khối Artemia franciscana cao và ổn định ở điều kiện nuôi trong bể, để góp phần chủ động cung cấp nguồn sinh khối Artemia làm thức ăn cho các trại giống thủy sản. Về ảnh hưởng kết hợp của độ mặn và mật độ nuôi đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của sinh khối Artemia được đánh giá ở điều kiện nuôi trên bể. Thí nghiệm được bố trí gồm 9 nghiệm thức với hai nhân tố độ mặn và mật độ nuôi, với 3 độ mặn (15, 30 và 45‰) và 3 mật độ nuôi (500; 1.000 và 1.500 cá thể/L) khác nhau; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần (Thí nghiệm 1). Thí nghiệm sử dụng thức ăn chế biến có hàm lượng protein 30% và lipid 9% và thời gian thực hiện trong 14 ngày. Kết quả tốt nhất thu được tăng trưởng chiều dài cá thể (6,2 mm) và năng suất sinh khối Artemia (1,31 kg/m3) ở độ mặn 30‰ và mật độ nuôi 500 cá thể/L. Thí nghiệm 2 được bố trí để đánh giá ảnh hưởng của phương thức thu tỉa đến năng suất sinh khối Artemia nuôi trên bể. Thí nghiệm 2 gồm 9 nghiệm thức, hai nhân tố gồm 3 tần suất thu hoạch (1, 3 và 5 ngày/lần) và 3 tỉ lệ thu hoạch sinh khối (con trưởng thành) khác nhau (10, 20 và 30%/lần thu hoạch). Kết quả thí nghiệm 2 cho thấy áp dụng phương pháp thu tỉa mỗi ngày đạt năng suất sinh khối Artemia cao hơn các nghiệm thức khác, trong đó ở tỉ lệ thu hoạch 30% cho năng suất cao nhất (2,20 kg/m3) sau 5 tuần nuôi.

Trích dẫn: Lê Văn Thông và Nguyễn Văn Hòa, 2018. Ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và phương thức thu hoạch đến năng suất của sinh khối Artemia franciscana nuôi trên bể. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 129-141.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...