Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 75-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 16/10/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Effects of light colors on the development of Spirulina platensis

Từ khóa:

Màu sắc ánh sáng, hàm lượng protein và lipid, mật độ cực đại, sinh trưởng, tảo Spirulina platensis

Keywords:

Growth, light color, maximum density, protein and lipid contents, Spirulina platensis

ABSTRACT

The experiment was conducted to evaluate the effect of light color on the growth, development and nutritional composition of Spirulina platensis to find appropriate light color to save energy and achieve high economic efficiency. Four treatments were arranged randomly with red light (664 nm wavelength), mixed light (a combination of red and blue at ratio of 1:1), blue light (wavelength 432 nm), white. Each treatment was repeated 3 times. The results showed that the cultivated time to reach  highest density for S. platensis was different in light sources, 7 days for red light, 12 days for mixed light, 15 days for blue light and 17 days for white light. The maximum density, dry weight, chlorophyll-a, carotenoid, protein and lipid content in S. platensis was obtained in the mixed light treatment. In addition, power consumption for S. platensis to reach maximum density in  mixed light  was lower than blue and white light, so that the mixed light is suggested to replace white light in culture of S. platensis for highest economic efficiency.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng lên sự sinh trưởng, phát triển và thành phần dinh dưỡng của tảo Spirulina platensis nhằm tìm ra điều kiện chiếu sáng thích hợp giúp tiết kiệm năng lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức được bố trí khối ngẫu nhiên với ánh sáng đỏ (bước sóng 664 nm), tổng hợp (đỏ + lam theo tỉ lệ 1: 1), lam (bước sóng 432 nm), trắng.  Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy thời gian tảo S. platensis phát triển đạt mật độ cực đại khác biệt giữa các nguồn ánh sáng, tảo đạt cực đại ở ngày nuôi thứ 7 cho ánh sáng đỏ, ngày nuôi thứ 12 cho ánh sáng tổng hợp, ngày nuôi thứ 15 cho ánh sáng lam và 17 ngày nuôi cho ánh trắng. Mật độ tảo, trọng lượng khô, hàm lượng chlorophyll-a, carotenoid,  protein và lipid cao nhất ở nghiệm thức ánh sáng tổng hợp, thêm vào đó điện năng tiêu thụ đến khi tảo  S. platensis phát triển cực đại ở nghiệm thức ánh sáng tổng hợp thấp hơn ánh sáng lam và trắng, do đó ánh sáng tổng hợp có thể  được lựa chọn để thay thế cho ánh sáng trắng trong nuôi tảo S.platensis nhằm  đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trích dẫn: Kim Lệ Chân, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Thị Ngọc Hiền và Trương Quốc Phú, 2018. Ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng lên sự phát triển của tảo Spirulina platensis. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9B): 75-81.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...