Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 59-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 09/05/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Comparison of the disease-reducing effects of the antagonistic Bacillus sp. and Serratia nematodiphila against Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing rice bacterial leaf blight

Từ khóa:

Bacillus sp., cháy bìa lá, lúa, Serratia nematodiphila, vi khuẩn đối kháng, Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Keywords:

Antagonistic bacteria, Bacillus sp., bacterial leaf blight, rice, Serratia sp., Xanthomonas oryzae pv. oryzae

ABSTRACT

This study was conducted to compare the disease-reducing effects of the six antagonistic bacteria, i.e., Bacillus aerophilus HG33, B. pumilus TG71, B. stratospheric AG621, B. subtilis ST115 and Serratia nematodiphila CT78, against Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing rice bacterial leaf blight and to screen for the lowest density of the most effective antagonistic bacterial suspension at which the effects were remained under greenhouse conditions. A standard curve for the densities of the six bacteria was made to prepare bacterial suspensions. Seed soaking with the 107-CFU/mL suspensions of B. aerophilus HG33, B. subtilis ST115 and S. nematodiphila CT78 and soil drenching with those of B. pumilus TG71, B. safensis AG131 and B. stratosphericus AG62 were used in the experiments. Results from the two independent replications of this experiment showed that B. stratosphericus AG62 provided the strongest effects among the six bacteria. Therefore, lower suspension densities of this bacterium were tested including 106, 105 and 104 CFU/mL. Soil drenching with the 106-CFU/mL suspension showed similar effects as those of the 107-CFU/mL suspension at all disease assessment time points (5, 10 and 15 days after inoculation).

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả giảm bệnh của sáu chủng vi khuẩn đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) bao gồm Bacillus aerophilus HG33, B. pumilus TG71, B. safensis AG131, B. stratosphericus AG62, B. subtilis ST115 và Serratia nematodiphila CT78, từ đó tìm ra mật số thấp nhất mà chủng vi khuẩn tốt nhất còn duy trì hiệu quả giảm bệnh trong điều kiện nhà lưới. Đường chuẩn tương quan giữa mật số và giá trị hấp thụ quang phổ của sáu chủng vi khuẩn đối kháng được xây dựng để chuẩn bị huyền phù vi khuẩn. Sáu chủng vi khuẩn trên được so sánh hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá lúa ở mật số 107 CFU/mL, trong đó biện pháp ngâm hạt được áp dụng cho ba chủng B. aerophilus HG33, B. subtilis ST115 và S. nematodiphila CT78 còn biện pháp chủng vào đất được áp dụng cho ba chủng B. pumilus TG71, B. safensis AG131 và B. stratosphericus AG62. Qua hai thí nghiệm độc lập, chủng B. stratosphericus AG62 cho thấy hiệu quả giảm bệnh tốt nhất. Chủng B. stratosphericus AG62 được tuyển chọn để khảo sát hiệu quả giảm bệnh ở những mật số thấp hơn gồm 106, 105 và 104 CFU/mL. Nghiệm thức chủng huyền phù vi khuẩn vào đất ở mật số 106 CFU/mL giúp giảm chiều dài vết bệnh so với đối chứng qua cả ba thời điểm 5, 10 và 15 ngày sau chủng bệnh; hiệu quả giảm bệnh tương đương khi xử lý với mật số 107 CFU/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên, Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Đắc Khoa, 2018. So sánh hiệu quả giảm bệnh của các chủng vi khuẩn Bacillus sp. và Serratia nematodiphila đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9B): 59-66.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...