Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 20-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/03/2018
Ngày nhận bài sửa: 11/05/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Synthesis of nano NixFe3-xO4 with spinel structure with EDTA by sol-gel method and its photocatalytic property

Từ khóa:

Nickel ferrite, sol-gel, EDTA, methylene blue, nickel ferrite, sol-gel, xúc tác quang

Keywords:

EDTA, Methylene Blue, nickel ferrite, sol-gel, photocatalysis

ABSTRACT

Nano ferrite has been published by many previous studies because of its important properties such as magnetic materials and catalysts. In this study, nickel ferrite (NixFe3-xO4) was prepared by sol-gel method with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) as complex agent. The effect of parametters on material structure and properties were investigated such as EDTA (in acid and salt of sodium compounds), calcination temperature, calcination time, the molar ratio of nickel/iron. The XRD results showed that with calcination temperature higher 600 oC the product was formed with spinel structure and single phase. The product had narrow band gap value, about 1.52 eV. Its photocatalytic in wave lenght of visible light range was investigated with methylene blue solution at wave length of 578 nm and the decompositional yield about 83.4%.

TÓM TẮT

Nano ferrite đã được nhiều nghiên cứu công bố do có nhiều ứng dụng quan trọng như làm vật liệu từ tính và vật liệu xúc tác. Trong nghiên cứu này, nickel ferrite (NixFe3-xO4) được tổng hợp bằng phương pháp sol – gel với tác nhân tạo phức ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành cấu trúc và tính chất của vật liệu như EDTA (dạng axit và dạng muối của natri), nhiệt độ nung, thời gian nung, tỉ lệ mol nickel/sắt đã được khảo sát. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy các mẫu được nung ở nhiệt độ từ 600 oC trở lên trong thời gian 2 h đều ở dạng đơn pha cấu trúc spinel. Vật liệu có năng lượng vùng cấm (band gap) hẹp, khoảng 1,52 eV, thể hiện hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến, được đánh giá thông qua phản ứng phân hủy dung dịch màu methylene blue khi chiếu đèn với bước sóng 578 nm, hiệu suất phân huỷ khoảng 83,4%.

Trích dẫn: Nguyễn Trương Xuân Minh, Huỳnh Kỳ Phương Hạ và Đoàn Văn Hồng Thiện, 2018. Tổng hợp vật liệu cấu trúc spinel nickel ferrite NIxFE3-xO4 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát hoạt tính quang xúc tác. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 20-26.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...