Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 158-166
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/11/2018

Ngày nhận bài sửa: 23/01/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Stock market and credit market size, and their interaction on economic growth in developing countries

Từ khóa:

Các nước đang phát triển, tăng trưởng kinh tế, quy mô thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng

Keywords:

Credit market, developing countries, economic growth, stock market size

ABSTRACT

The two–steps system – GMM estimator with dynamic panel was used in this paper to investigate the effects of stock market and credit market size, and their interaction on economic growth of developing countries over the 2002 – 2017 period. The results showed that stock market and credit market size stimulated growth while their interaction reduced growth. Research also showed that the inflation in developing countries was at a level that promoted the economic growth; simultaneously, technology element, government effectiveness and regulatory quality had positive impacts on growth.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích xem xét tác động giữa quy mô thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng và tương tác của chúng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2002 – 2017 bằng phương pháp S-GMM sai phân hai bước trên mô hình bảng động. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi tương tác giữa chúng làm giảm tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng cho thấy lạm phát tại các quốc gia đang phát triển còn ở mức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời, công nghệ, hiệu quả chính phủ và chất lượng luật pháp tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Trích dẫn: Phạm Thị Hồng Vân, 2019. Quy mô thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng và tương tác của chúng đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3D): 158-166.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...