Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 121-128
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Effect of Alpinia officinarum and Punica granatum extracts on immune responses of red tilapia (Oreochromis sp.)

Từ khóa:

Alpinia officinarum, cá điêu hồng, lựu, riềng, chất kích thích miễn dịch, Punica granatum

Keywords:

Alpinia officinarum, immunostimulants, Punica granatum, red tilapia

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effects of Alpinia officinarum and Punica granatum extracts as feed additives on immune system of red tilapia (Oreochromis sp.). Experiment was set up with 5 treatments in triplicate, including control, 1% and 2% of P. granatum extract; 1% and 2% of A. officinarum extract. The feeding experiment lasted for 4 weeks. Results revealed that the number of erythrocytes (RBC), leucocytes (WBC), lymphocytes, monocytes, neutrophils and thrombocyte of fish fed the additive diets was significantly higher compared to the control, in which the treatment of 2% A. officinarum showed the highest (p < 0.05). Phagocytic and lysozyme activities were significantly increased in additive feed groups compared with those of the control. However, the haematological, phagocytic and lysozyme activities of additive feed fed groups after 4-week feeding were did not significantly differ from those of 2-week feeding.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đánh giá sự ảnh hưởng của bổ sung chất chiết riềng (Alpinia officinarum) và lựu (Punica granatum) vào thức ăn lên hệ miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần gồm đối chứng, bổ sung 1% và 2% chất chiết lựu/kg thức ăn, bổ sung 1% và 2% chất chiết riềng/kg thức ăn. Mẫu máu cá được thu sau 2 và 4 tuần sau khi cho ăn thức ăn có bổ sung có chứa chất chiết lựu và riềng. Mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân và bạch cầu trung tính của nghiệm thức bổ sung chất chiết lựu và riềng đều gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê, trong đó nghiệm thức bổ sung 2% riềng tăng cao nhất. Hoạt tính đại thực bào và lysozyme ở nghiệm thức bổ sung chất chiết lựu và riềng cũng gia tăng cao hơn nghiệm thức đối chứng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính bổ thể và lysozyme ở các nghiệm thức bổ sung thức ăn sau 4 tuần không gia tăng cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với sau 2 tuần cho ăn.

Trích dẫn: Trần Thị Mỹ Duyên, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Trọng Tuân và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết lựu và riềng lên một số chỉ tiêu miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 121-128.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 101-107
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 119-128
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 146-151
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...