Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/01/2015

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

The effects of vitamin C on non-specific immune parameters and bacterial resistance of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, Vitamin C, hệ miễn dịch, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri

Keywords:

Striped catfish, Vitamin C, immune system, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effect of vitamin C on non-specific immune response as well as protection of striped catfish against bacteria such as Aeromonas hydrophila and Edwardsiella ictaluri. The experiment was set up with striped catfish (15-20g), which were suplemented with different levels of vitamin C (0, 50, 500 and 1000 mg/kg diet) for 4 weeks. Fish blood were collected after 2 and 4 weeks administration of vitamin C for analysis of haematology, lysozyme and complement activity. After 4 weeks of feeding vitamin C, challenge test were made with E. ictaluri and A. hydrophila. The results revealed that total of leucocyte, lysozyme and complement activity were slightly increased after 2 weeks administration and increased higher after 4 weeks administration. Especially, total of leucocyte, lysozyme and complement activity displayed highest value in treatment 1000 mg vitamin C/kg diet. After challenge test with bacteria, mortality of fish in vitamin C suplemented treatments (500 and 1000 mg/kg) were lower than those of control fish. These results indicated that administration vitamin C (500-1000mg/kg diet) can stimulate non-specific immune reponse and protect striped catfish from bacterial damage.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của hàm lượng vitamin C đến khả năng đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá tra cũng như khả năng bảo hộ cá giống khi cảm nhiễm với vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri. Thí nghiệm tiến hành với cá tra giống (15-20g/cá) được cho ăn với thức ăn có bổ sung nhiều mức vitamin C (0, 50, 500 và 1000mg/kg thức ăn) trong 4 tuần. Mẫu máu cá được thu sau 2 và 4 tuần bổ sung vitamin C để phân tích các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính lysozyme và bổ thể. Sau 4 tuần tiến hành gây cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri (105 cfu/ml). Kết quả cho thấy số lượng tế bào bạch cầu, hoạt tính lysozyme và bổ thể tăng nhẹ sau 2 tuần bổ sung vitamin C và tăng cao hơn sau 4 tuần. Đặc biệt số lượng bạch cầu, hoạt tính lysozyme và bổ thể đạt mức cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1000 mg vitamin C/kg thức ăn. Sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn, tỉ lệ chết của cá được bổ sung vitamin C (500 và 1000 mg/kg) thấp hơn so với tỉ lệ chết của cá ở nghiệm thức đối chứng. Những kết quả trên cho thấy bổ sung vitamin C ở mức 500-1000mg/kg thức ăn kích thích gia tăng một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu và tăng khả năng kháng vi khuẩn bảo vệ cá tra.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...