Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về

Abstract

White spot syndrome virus (WSSV) is one of serious viruses in black tiger shrimp (Penaeus monodon). The aim of this study was making recombinant DNA content of VP28 gene of WSSV for using as antigen to develop antibody. DNA fragment of VP28 was amplified from WSSV, which infected to shrimp and showed specific band 516bp. PCR product was digested by restriction enzyme BamHI and PstI, and cloned to plasmid pUC18 by T4 DNA ligase. Recombinant DNA VP28-pU18 was transformed to Escherchia coli XL1Blue, the E. coli after transformation was examined and showed consisting DNA VP28 of WSSV

Keywords: WSSV, recombinant DNA and restriction enzyme

Title: Development DNA recombinant VP28 of White Spot Syndrome Virus (WSSV) in black tiger shrimp

Tóm tắt

Vi-rút gây bệnh đốm trắng (WSSV) là một trong những vi-rút gây nguy hiểm cho tôm sú (Penaeus monodon). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tạo tái tổ hợp ADN của gen VP28 ở WSSV để sử dụng làm kháng nguyên cho việc phát triển kháng thể. Đoạn ADN của VP28 được khuếch đại từ vi-rút gây bệnh đốm trắng trên tôm sú thông qua biểu hiện vạch sáng đặc hiệu 516bp. Tiến hành phân cắt sản phẩm PCR bằng enzyme giới hạn BamHI và PstI, gắn kết với plasmid pUC18 bằng enzyme T4 DNA ligase. Tổ hợp VP28-pUC18 được biến nạp vào vi khuẩn Escherichia coli XL1Blue, tiến hành kiểm tra khuẩn lạc của vi khuẩn E.coli sau khi biến nạp cho thấy vi khuẩn có mang đoạn ADN VP28 của WSSV.

Từ khóa: WSSV, tái tổ hợp ADN và enzyme giới hạn

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...