Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 02/03/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Effect of dietary suplementation of fructooligosaccharides and Bacillus subtilis on immune system and bacterial resistance of red tilapia (Oreochromis sp.)

Từ khóa:

Bacillus subtilis, cá điêu hồng, fructooligosaccharides, Streptococcus agalactiae

Keywords:

Bacillus subtilis, fructooligosaccharides, red tilapia, Streptococcus agalactiae

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of dietary Bacillus subtilis and fructooligosaccharides (FOS) on immune response and disease resistance of red tilapia (Oreochromis sp.). The experiment was in a completely randomized design with 4 treatments including control; B. subtilis (107 CFU/g); B. subtilis (107 CFU/g) and 0.2% FOS; B. subtilis (107 CFU/g) and 0.5% FOS. Sampling was conducted after the fish fed diets containing B. subtilis and FOS for 2 weeks, 4 weeks and after 3 days of infection with Streptococcus agalactiae. The result of hematology showed that the total erythrocyte, leukocyte, monocytes, neutrophils, lymphocytes and lysozyme activity were significantly increased (p<0.05) in supplemental treatments of B. subtilis and FOS. After S. agalactiae infection, the cumulative mortality of fish in treatments of B. subtilis and FOS were lower than the one in the control treatment. In particular, the mortality of B. subtilis 107 CFU/g + 0,5% FOS treatment is the lowest (26.7%) and significantly different with other treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Bacillus subtilis và fructooligosaccharides (FOS) lên đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, bao gồm: Nghiệm thức đối chứng; B. subtilis (107 CFU/g); B.  subtilis (107 CFU/g) và 0,2% FOS;  B. subtilis (107 CFU/g) và 0,5% FOS. Tiến hành thu mẫu sau khi cá ăn thức ăn được bổ sung vi khuẩn B. subtilis và FOS 2 tuần, 4 tuần và sau cảm nhiễm 3 ngày với vi khuẩn Streptococcus agalactiae.Kết quả huyết học cho thấy tổng tế bào hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào đơn nhân, bạch cầu trung tính, tế bào lympho và hoạt tính lysozyme tăng lên có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở  nghiệm thức bổ sung vi khuẩn B. subtilis và FOS. Sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, tỉ lệ chết tích lũy của cá ở các nghiệm thức bổ sung B. subtilis và FOS đều thấp hơn cá đối chứng. Trong đó, tỉ lệ chết ở nghiệm thức bổ sung B. subtilis và 0,5% FOS là thấp nhất (26,7%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2019. Ảnh hưởng của việc bổ sung fructooligosaccharides và vi khuẩn Bacillus subtilis vào thức ăn lên hệ miễn dịch và khả năng kháng bệnh của cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 53-63.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...