Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2019

Ngày nhận bài sửa: 24/05/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Effect of dietary chitosan on non-specific immune parameters of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, chất kích thích miễn dịch, chitosan, kháng khuẩn

Keywords:

Bacterial resistance, catfish, chitosan, immunostimulants

ABSTRACT

The study of supplemented chitosan in feed of striped catfish is aimed to evaluate the effect of chitosan on some non-specific immune parameters of this catfish. The experiment was randomly designed with three replication of four treatments (0, 1, 5 and 10 g/kg of feed), triplication for each treatment. Blood samples were collected in week 2 and 4 after chitosan administration. Then, fish were challenged with Edwardsiella ictaluri. The effect of chitosan on immune response was evaluated through: (i) hematological parameters including total red blood cells, total white blood cells, monocyte, neutrophil, lymphocyte and thrombocyte and lysozyme activity in fish serum; (ii) mortality rate of fish after infection with the E. ictaluri bacterium. The results showed that hematological parameters, lysozyme and complement activity of supplemented chitosan treatments were significantly higher than control in both sampling times. After challenge with E. ictaluri, the mortality of fish in supplemented chitosan treatments was lower than the control treatment (60%). Treatment supplemented 1 g chitosan/kg feed displayed the lowest mortality (40%). The results revealed that suplemented chitosan at level 1 g/kg feed can stimulate the immune response of striped catfish and increase the bacterial resistance of fish.

TÓM TẮT

Nghiên cứu bổ sung chitosan vào thức ăn cá tra nhằm đánh giá khả năng ảnh hưởng của chitosan lên một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu của cá tra. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (0, 1, 5, 10 g/kg thức ăn), ba lần lặp lại. Tiến hành thu mẫu sau 2 và 4 tuần cho cá ăn thức ăn có bổ sung chitosan. Sau đó, tiến hành cảm nhiễm cá thí nghiệm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Hiệu quả của chitosan tác động lên đáp ứng miễn dịch của cá được đánh giá thông qua: (i) các chỉ tiêu huyết học và miễn dịch bao gồm mật độ tế bào hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, lympho và tiểu cầu; hoạt tính của lysozyme trong huyết thanh cá; (ii) tỉ lệ chết của cá sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ tiêu huyết học hoạt tính lysozyme của cá ở các nghiệm thức được bổ sung chitosan tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng ở các lần thu mẫu. Sau khi cảm nhiễm với E. ictaluri, tỉ lệ chết của cá ở các nghiệm thức có bổ sung chitosan thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng (60%), nghiệm thức bổ sung 1 g chitosan/kg thức ăn có tỉ lệ chết thấp nhất (40%). Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung chitosan ở mức 1 g/kg thức ăn làm tăng khả năng đáp ứng miễn dịch cá tra và tăng khả năng kháng vi khuẩn ở cá.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Hoàng Vũ, 2019. Ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung chitosan lên một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 33-41.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...