Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 04/12/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Effects of Pomegranate (Punica granatum) extract on growth performance and immune responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, đáp ứng miễn dịch, Edwardsiella ictaluri, Punica granatum

Keywords:

Edwardsiella ictaluri, immune response, Punica granatum, striped catfish

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the effects of Punica granatum extract on growth performance and immune response of catfish (Pangasianodon hypophthalmus). The experiment was in the completely randomized design with three treatments including 0% (control); 1.5% and 3% supplemented P. granatum extract for 4 weeks. After four weeks, fish were infected with Edwardsiella ictaluri. The parameters including the erythrocytes, leukocytes, lymphocytes, monocytes, neutrophils, thrombocytes and lysozyme activity were examined in the week 2nd, 4th of experiment and day 3rd post challenge test. Results showed that supplemented P. granatum extract enhanced the growth performance of striped catfish. In addition, total leukocytes, monocytes, lymphocytes and lysozyme activity significantly increased in treatment of supplemented P. granatum extracts compare to the control (p<0.05). The accumulative mortality of fish in P. granatum treatments were lower than control treatment after challenge with E. ictaluri. The study indicated that supplemented of 1.5% P.granatum extract could improve the immune system of fish, thereby protecting the striped catfish against E. ictaluri bacteria.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá  ảnh hưởng chất chiết lựu lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với ba nghiệm thức bao gồm 0% (đối chứng); 1,5% và 3% chất chiết lựu trong bốn tuần. Sau bốn tuần, cá được cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri. Các chỉ tiêu bao gồm mật độ hồng cầu, bạch cầu, lympho, bạch cầu đơn nhân, trung tính, tiểu cầu và hoạt tính lysozyme được theo dõi vào tuần thứ 2, 4 của thí nghiệm và ngày thứ 3 sau cảm nhiễm. Kết quả cho thấy bổ sung chất chiết lựu giúp cá tăng trưởng nhanh. Mật độ bạch cầu, tế bào đơn nhân, lympho và hoạt tính lysozyme gia tăng ở các nghiệm thức bổ sung lựu so với đối chứng (p<0,05). Sau cảm nhiễm với E. ictaluri, cá được bổ sung chất chiết lựu đều có tỷ lệ chết thấp hơn đối chứng. Nghiên cứu cho thấy bổ sung 1,5% chất chiết lựu vào thức ăn giúp cải thiện hệ miễn dịch của cá và bảo vệ cá kháng lại vi khuẩn E. ictaluri.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết lựu (Punica granatum) lên tăng trưởng và đáp ứng  miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 161-169.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...