Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 676-685
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc
Liên kết:

Hiện nay, do áp lực về phát triển đô thị cũng như nhu cầu phát triển du lịch, nên diện tích đất rừng tại huyện Phú Quốc thay đổi mạnh, việc chuyển đổi đất rừng sang các mục đích sử dụng đất khác một cách tự phát đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng, trong công tác quản lý đất lâm nghiệp. Mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng ảnh Sentinel-2 với độ phân giải không gian 10m để theo dõi sự biến động diện tích đất rừng tại huyện Phú Quốc giai đoạn 2015 - 2018. Đề tài sử dụng phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object-based classification approach) để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại 2 thời điểm và đánh giá sự thay đổi diện tích đất rừng trong giai đoạn từ năm 2015-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích rừng tại huyện Phú Quốc giai đoạn 2015-2018 đã giảm 11.825,3 ha. Kết quả đánh giá độ chính xác kết quả phân loại với độ chính xác toàn cục là 91% và hệ số Kappa là 0,82. Đây cũng là thông tin quan trọng làm cơ sở để theo dõi sự thay đổi diện tích rừng của huyện Phú Quốc trong thời gian tới.

 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 20-29
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 29-36
Tải về
(2018) Trang: 287-292
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2012) Trang:
Tạp chí:  31st Asian Conference on Remote Sensing 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...