Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 32-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/06/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Application of Navier – Stokes system of equations in study on the influence of magnetic field on thermoconvection of ferrofluids

Từ khóa:

Hệ Navier – Stokes, hệ số Landau, hệ số Nusselt, truyền nhiệt

Keywords:

Heat transfer, Landau constant, Navier – Stokes system, Nuselt number

ABSTRACT

This study is devoted to evaluating the effect of magnetic field on thermoconvection in a layer of ferrofluids. The linear and weakly nonlinear flow stability analyses that are presented here illustrate an intricate interplay between thermogravitational and thermomagnetic mechanisms of convection in one of the practically important geometrical setups, an inclined fluid layer heated from below. The low-dimensional amplitude evolution equations of Landau type are derived to model the physical phenomena of interest. The solutions of the so-obtained dynamical system show that the application of magnetic field can indeed trigger convection in regimes where natural convection cannot exist, thus enhancing heat transfer.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của từ trường lên sự đối lưu nhiệt trong một rãnh chứa chất lỏng sắt từ. Giải tích tuyến tính và phi tuyến được sử dụng nhằm khảo cứu sự tương tác giữa trọng lực và từ trường trong mô hình rãnh chất lỏng nghiêng được cấp nhiệt từ bên dưới. Mô hình xấp xỉ Landau được xây dựng để khảo sát các hiện tượng vật lí. Nghiệm của bài toán hệ động lực chỉ ra rằng từ trường đã giúp đối lưu nhiệt xảy ra ngay cả khi đối lưu tự nhiên không tồn tại và do vậy đã làm tăng khả năng truyền nhiệt.

Trích dẫn: Đỗ Thị Kim Thoản, Phạm Gia Khánh và Lê Phương Thảo, 2019. Áp dụng hệ Navier-Stokes trong nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường lên sự đối lưu nhiệt của dung dịch sắt từ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 32-38.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...