Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 133-148
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 29/08/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Sustainability and competitive advantages of the agricultural supply chain

Từ khóa:

Chuỗi cung ứng nông sản, Lợi thế cạnh tranh, Tính bền vững, Ba trụ cột của phát triển bền vững

Keywords:

Agricultural Supply Chain, Competitive Advantage, Sustainability, Triple Bottom Line

ABSTRACT

The paper is aimed to propose a research direction to test the impacts of sustainability, including economy, society and environment, on the competitive advantages of the supply chain of agricultural products. Documentary research method is mainly employed in this research in order to synthesize and discuss previous studies related to the topic conducted in countries around the world and in Vietnam. The literature review shows that stakeholder theory is one of the main approaches in the most widely used economic, social and environmental research on supply chain management. In Vietnam, there is a limited body of research on supply chain management approached from the sustainability perspective. This is a specific topic on which little discussion and evaluation have been made to contribute to the development of competitive advantages of the agricultural supply chain on both theoretical and practical sides.

TÓM TẮT

Mục đích của bài viết là đề xuất hướng nghiên cứu để thực nghiệm kiểm tra tác động của tính bền vững bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường đến lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp (nông sản). Nghiên cứu tài liệu là phương pháp chính của bài viết này để tổng kết và thảo luận các nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề ở các nước trên thế giới và trong nước. Tổng quan cho thấy lý thuyết các bên liên quan là một trong những cách tiếp cận chính trong nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng. Trong nước, chưa có nhiều nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng nông sản tiếp cận theo quan điểm bền vững. Đây là chủ đề cụ thể, nhưng hiện tại ít được thảo luận và đánh giá để đóng góp vào sự phát triển lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng nông sản lý luận lẫn thực tiễn.

Trích dẫn: Lê Bảo Toàn và Bùi Văn Trịnh, 2018. Tính bền vững và lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông sản. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9D): 133-148.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...