Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 23-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 09/12/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Determination of seasonality, rainfall concentration on restructuring and developing sustainable agriculture, disaster prevention in the Mekong delta: an example for Can Tho region

Từ khóa:

Chỉ số mùa, chỉ số tập trung của lượng mưa, sự tập trung của lượng mưa, tính mùa 

Keywords:

Precipitation concentration index, rainfall concentration, seasonality, seasonality index

ABSTRACT

Seasonality and rainfall concentration varied during time and space are very important for managers and users in different fields, especially in water resource management, sustainably agricultural development and disaster prevention. In tropical countries, the two characteristics are shown by the two indices such as seasonality index (SI) of rainfall and rainfall concentration index (RCI). This study is aimed to apply the two indices of SI and PCI for Can Tho region based on rainfall data of the Can Tho meteological station for 50 years of the period 1961 – 2010. The results showed that two indices of SI and RCI could be used to evaluate the seasonalily and levels of rainfall concentration, as well as applied values of standard deviation to predict the severity of droughts, floods, climatic extremes and disasters caused by uneven distribution of rainfall over time in the study area. The study of these two indices will be significant for use of rainfall data in agricultural production and disaster prevention at the Can Tho region in particular and at the Mekong Delta region in general.

TÓM TẮT

Tính mùa, sự tập trung của lượng mưa theo thời gian và không gian quan trọng đối với nhà quản lý và người sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp bền vững và phòng chống thiên tai. Ở các nước nhiệt đới, các đặc tính này được thể hiện qua chỉ số tính mùa (SI) và chỉ số tập trung của lượng mưa (PCI). Nghiên cứu này trình bày kết quả ứng dụng hai chỉ số SI và PCI dựa trên cơ sở số liệu mưa của trạm khí tượng Cần Thơ giai đoạn 1961-2010. Các kết quả cho thấy, hai chỉ số SI và PCI có thể dùng để đánh giá tính mùa và mức độ tập trung mưa cũng như sử dụng các giá trị khác nhau của độ lệch chuẩn để nhận định mức độ nghiêm trọng của hạn hán, lũ lụt, các cực đoan và thảm họa khí hậu do sự phân bố lượng mưa không đều theo thời gian ở vùng nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu về hai chỉ số này có ý nghĩa trong việc giới thiệu khả năng và cách tiếp cận mới trong sử dụng số liệu mưa phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Trích dẫn: Phan Thị Anh Thơ, Nguyễn Văn Hồng, Ngô Sỹ Giai và Lê Thanh Toàn, 2019. Xác định tính mùa, sự tập trung của mưa phục vụ tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp bền vững, phòng chống thiên tai ở Đồng bằng sông Cửu Long:  ví dụ cho vùng Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 23-31.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...