Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 120-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/07/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Factors affect tourists’ perceived value of cave tourism service at Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province

Từ khóa:

Dịch vụ du lịch hang động, giá trị cảm nhận, khách du lịch, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng - Quảng Bình

Keywords:

Cave tourism service, perceived customer value, Phong Nha - Ke Bang national park – Quang Binh province

ABSTRACT

This study aim to explore factors and  influence on tourists’ perceived value of cave tourism services offered at Phong Nha - Ke Bang national park in Quang Binh province.  on the model  from Petrick's (2002) and primary data collectted from 147  questionnaires, the result of the linear regression analysis shows that there are four factors affecting tourists’ perceived value: perceived quality, behavioral price, price and emotional response; in which perceived quality is the most influential factor and the emotional response is the least influential factor to the tourists’ perceived value of cave tourism service. Discussions of the findings and policies to administrate tourists’ perceived value of cave tourism service offered at locality are also presented in this paper.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố thành phần và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thành phần này đến giá trị cảm nhận của du khách đối với dịch vụ du lịch hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất kế thừa từ nghiên cứu giá trị cảm nhận của Petrick (2002) kết hợp với dữ liệu sơ cấp thu được từ 147 phiếu trả lời hợp lệ, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy, chất lượng cảm nhận, giá cả hành vi, giá cả tiền tệ và phản ứng cảm xúc đều có tác động đến giá trị cảm nhận của du khách đối với dịch vụ du lịch hang động, trong đó chất lượng cảm nhận là yếu tố tác động lớn nhất và phản ứng cảm xúc là yếu tố ít tác động nhất đến giá trị cảm nhận tổng thể của khách du lịch.

Trích dẫn: Phan Thị Quỳnh Trang và Hồ Thị Hương Lan, 2019. Giá trị cảm nhận của du khách đối với dịch vụ du lịch hang động tại vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1D): 120-126.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...