Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 59-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/06/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Hölder stability for bang-bang optimal control problems of semilinear elliptic partial differential equations

Từ khóa:

Điều khiển bang-bang, điều kiện tối ưu bậc hai, phương trình elliptic nửa tuyến tính, sự ổn định Hölder

Keywords:

Bang-bang control, hölder stability, second-order optimality condition, semilinear elliptic equation

ABSTRACT

This paper studies Hölder stability of a class of bang-bang optimal control problems governed by semilinear elliptic partial differential equations. A new second-order sufficient optimality condition for the class of bang-bang optimal control problems is establish. This sufficient optimality condition is used to prove some new results on Hölder stability of the class of control problems under consideration.

TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu sự ổn định Hölder của một lớp các bài toán điều khiển tối ưu bang-bang cho các phương trình vi phân đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính. Một điều kiện đủ tối ưu bậc hai mới cho lớp bài toán điều khiển tối ưu bang-bang được thiết lập. Điều kiện đủ tối ưu này được sử dụng để chứng minh các kết quả mới về tính ổn định Hölder cho lớp bài toán điều khiển đang khảo sát.

Trích dẫn: Trương Gia Đại, 2019. Ổn định Hölder của bài toán điều khiển tối ưu bang-bang cho phương trình đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 59-65.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...