Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 31-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 15/09/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Evaluating the efficacy of Actinomyces and chemical inducers in controlling groundnut rust disease caused by Puccinia arachidis in net house conditions

Từ khóa:

Calcium silicate, đậu phộng, Puccinia arachidis, salicylic acid, xạ khuẩn

Keywords:

Actinomyces, calcium silicate, groundnut, Puccinia arachidis, salicylic acid, rust

ABSTRACT

The study was conducted in the net house conditions for evaluating the effect of  Actinomyces and chemical inducers in controlling groundnut rust caused by Puccinia arachidis. Three Actinomyces strains (i.e. BM15, 4A1 and 8.11.1) were used for investigating their effect in controlling groundnut rust in nethouse through two methods of application such as spraying 1 day before pathogen inoculation and 2 days after pathogen inoculation. The experiment was followed completely randomized design with five replications. The results showed that 3 strains Actinomyces (BM15, 4A1 and 8.11.1) expressed disease reduction similarity with percentage of infected leaf area were significantly lower than the control at 11 and 15 days after pathogen inoculation. However on disease index, only strain 8.11.1 expressed disease reduction. Two methods for application of Actinomyces were not significantly different in efficacy of disease reduction. Evaluating the effect of two chemical inducers at 3 different concentrations i.e. salicylic acid (0.5 mM, 1.0 mM and 1.5 mM by spraying  on the leaves at 2 days before pathogen inoculation) and calcium silicate (1.0 g/kg, 1.5 g/kg and 2.0 g/kg soil by applying to the soil at 7 days before pathogen inoculation). The results showed that all six treatments expressed disease reduction at one or several times of observation, treatment applied with calcium silicate 1.0 g/kg soil gave disease reduction higher through many times of observation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện nhà lưới nhằm đánh giá khả năng phòng trừ của các chủng xạ khuẩn và chất kích kháng đối với bệnh rỉ sắt trên đậu phộng do nấm Puccinia arachidis. Ba chủng xạ khuẩn có khả năng tiết chitinase cao (BM15, 4A1 và 8.11.1) được đánh giá hiệu quả phòng trừ bằng 2 cách xử lý gồm phun trước khi lây bệnh một ngày và sau khi lây bệnh hai ngày. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 2 nhân tố với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, 3 chủng xạ khuẩn BM15, 4A1 và 8.11.1 thể hiện hiệu quả tương đương nhau với phần trăm diện tích lá bệnh thấp hơn và khác biệt ý nghĩa với đối chứng ở thời điểm 11 và 15 ngày sau khi chủng bệnh. Tuy nhiên, về tỉ lệ bệnh, chỉ có chủng xạ khuẩn 8.11.1 thể hiện hiệu quả. Hai phương pháp xử lý xạ khuẩn không khác biệt nhau về hiệu quả phòng trị bệnh. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả của hai hóa chất kích kháng ở 3 nồng độ khác nhau gồm salicylic acid ( 0,5 mM; 1,0 mM and 1,5 mM bằng cách phun lên lá ở thời điểm 2 ngày trước khi lây bệnh)  và calcium silicate (1,0 g/kg; 1,5 g/kg và 2,0 g/kg đất được tưới vào đất ở thời điểm 7 ngày trước khi lây bệnh). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy sáu nghiệm thức xử lý đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh ở một hoặc nhiều thời điểm, trong đó nghiệm thức calcium silicate nồng độ 1,0 g/kg đất thể hiện hiệu quả cao và ổn định qua các thời điểm.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Nhã Vi, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thị Thu Nga, 2019. Đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn và các chất kích kháng trong phòng trừ bệnh rỉ sắt do nấm Puccinia arachidis trên cây đậu phộng ở điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 31-37.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...