Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 243-251
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Experimental study on amikacin, lactizym and

activated charcoal in the treatment of ducks infected with Escherichia coli

Từ khóa:

Amikacin, điều trị E. coli , lactizym, than hoạt tính, vịt con

Keywords:

Activated charcoal, amikacin, duckling, treatment, E. coli, lactizym

ABSTRACT

An experiment studied on treatment of 15 day old ducklings infected with E. coli was carried out. There are 2 trials included preventive trial and infected trial. Each trial included 5 treatments: amikacin, lactizym and activated carbon treatments and 2 controls (positive and negative). Each duckling from 3 treatments of each trial was supplied with amikacin at a dose of 10 mg/kgP via IM, lactizym 250 mg/kgP in feed, and activated carbon 3 g/kg in feed in 5 consecutive days. Ducklings in preventive trial were supplied with medicines 24 hours before challenging by E. coli (serotype O78) with 1 LD50/duckling (equal to 107.64 CFU/ml). Ducklings in infected trial were supplied with medicines at 24 hours after challenging by E. coli with the same dose. The results showed that ducklings administrated by amikacin had the highest survival rate in both trials: 96.3% in preventive trial and 92.6% in infected trial. Amikacin did not affect the growth of duck. The efficiency treatment of lactizym and activated charcoal was lower than amikacin in both preventive and infected trials for Colibacillosis in ducks.

TÓM TẮT

Nghiên cứu điều trị bệnh Escherichia coli (E. coli) trên vịt con 15 ngày tuổi được thực hiện với 2 thí nghiệm: thí nghiệm điều trị dự phòng và thí nghiệm điều trị. Mỗi thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức: 3 nghiệm thức thí nghiệm và 2 nghiệm thức đối chứng (dương, âm). Vịt trong 3 nghiệm thức thí nghiệm của cả 2 thí nghiệm được cung cấp qua đường tiêm amikacin 10 mg/kgP, lactizym 250 mg/kgP trong thức ăn, và than hoạt tính 3 g/kg thức ăn, trong thời gian 5 ngày liên tục. Vịt ở thí nghiệm điều trị dự phòng, được cấp thuốc 24 giờ trước khi gây nhiễm bằng vi khuẩn E. coli (serotype O78), với 1 liều LD50/con đã xác định (tương đương với 107,64 CFU/ml). Vịt ở thí nghiệm điều trị, được cấp thuốc sau khi gây nhiễm vịt 24 giờ với cùng liều như ở thí nghiệm điều trị dự phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vịt sống ở nghiệm thức (amikacin) thí nghiệm điều trị dự phòng là 96,3% và nghiệm thức điều trị là 92,6%. Kháng sinh amikacin không làm ảnh hưởng xấu đến tăng trọng của vịt, hiệu quả điều trị của lactizym, than hoạt tính thấp hơn so với kháng sinh amikacin trong phòng và trị bệnh E. coli trên vịt.

Trích dẫn: Lê Văn Đông, Nguyễn Hà Vinh và Hồ Thị Việt Thu, 2019. Nghiên cứu thử nghiệm kháng sinh amikacin, men tiêu hóa lactizym và than hoạt tính trong điều trị bệnh Escherichia coli  trên vịt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 243-251.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...