Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 113-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Fantasy in Ke xong roi di of Nguyen Binh Phuong

Từ khóa:

Hậu hiện đại, Kể xong rồi đi, Nguyễn Bình Phương, văn học Việt Nam đương đại, yếu tố kỳ ảo

Keywords:

Fantasy, Ke xong roi di, Nguyen Binh Phuong post modern, Vietnamese contemporary literature.

ABSTRACT

Using fantasy is one of the art methods to help writers express the concept of life and people. Fantasy material has made breakthroughs in contemporary narrative art. Many contemporary Vietnamese prose writers in recent years have been trying to find and experience the life of the “fantasy” in literature. Nguyen Binh Phuong is one of them. Especially in the short novels Ke xong roi di, the fantasy appears densely, influences many aspects of the work such as: the art of character building; the appearance of elements, objects, special phenomena, strange; symbol world and space, art time. With Nguyen Binh Phuong, the fantasy has become a useful tool in conveying ideas, an indispensable element in the art world of this writer

TÓM TẮT

Sử dụng yếu tố kỳ ảo là một trong những thủ pháp nghệ thuật giúp các nhà văn thể hiện quan niệm về cuộc sống và con người. Chất liệu kỳ ảo đã tạo nên những bước đột phá trong nghệ thuật tự sự đương đại. Nhiều cây bút văn xuôi Việt Nam đương đại những năm gần đây vẫn nỗ lực tìm kiếm và thể nghiệm sức biểu hiện cuộc sống của “cái kỳ ảo” trong văn học. Nguyễn Bình Phương là một trong số đó. Đặc biệt là trong tiểu thuyết ngắn Kể xong rồi đi, yếu tố kỳ ảo xuất hiện một cách đậm đặc, chi phối và ảnh hưởng đến nhiều phương diện của tác phẩm như: nghệ thuật xây dựng nhân vật; sự xuất hiện của các yếu tố, đồ vật, hiện tượng đặc biệt, kỳ lạ; thế giới biểu tượng và không gian, thời gian nghệ thuật. Với Nguyễn Bình Phương, yếu tố kì ảo đã trở thành một công cụ đắc dụng trong việc chuyển tải ý tưởng, một yếu tố không thể thiếu trong thế giới nghệ thuật của nhà văn.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Giang, 2019. Yếu tố kỳ ảo trong Kể Xong Rồi Đi của Nguyễn Bình Phương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 113-121.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...