Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 52-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/09/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Asymmetry in electron-nucleus scattering at high energies

Từ khóa:

Độ bất đối xứng, khai triển đa cực, thừa số dạng, tiết diện tán xạ

Keywords:

Asymmetry, multipole expansion, form factors, scattering cross section

 

ABSTRACT

The asymmetry in electron-nucleus scattering at high energies of hundreds GeV and more was described in the framework of unified electroweak theory. The asymmetry ARL and the scattering cross section ratio R were analyzed at the same time, showing that they gave the same results on the relation between electromagnetic and weak forces in the unified force. The specific calculations were performed for the isotopic pair .

TÓM TẮT

Độ bất đối xứng trong tán xạ êlectron-hạt nhân ở năng lượng cao cỡ hàng trăm GeV trở lên được mô tả trong khuôn khổ lý thuyết hợp nhất điện từ-yếu. Cả độ bất đối xứng ARL và tỉ số tiết diện tán xạ R được phân tích đồng thời cho thấy kết quả giống nhau về quan hệ giữa lực điện từ và lực yếu trong lực hợp nhất. Các tính toán cụ thể được thực hiện cho cặp đồng vị hai hạt nhân .

Trích dẫn: Võ Minh Trường, 2019. Bất đối xứng trong tán xạ electron-hạt nhân ở năng lượng cao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2A): 52-55.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...