Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 143-149
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 10/03/2019

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Estimating tax bouyancy and tax stability of Thua Thien Hue for the period of 2006 – 2015

Từ khóa:

Doanh thu thuế, độ nổi thuế, hiệu quả thu thuế, GDP, tính bền vững của thuế

Keywords:

GDP, tax buoyancy, tax collection efficiency, tax revenue, tax sustainability

ABSTRACT

The rational tax rate is an important factor to boost production and business and is a determinant of GDP growth. When GDP grows, the tax revenue will increase accordingly if inefficient element of tax system was excluded. The estimation of tax buoyancy and stability shows that tax collection for the period from 2006 to 2015 of Thua Thien Hue Tax Department is not conducted as expectation. The average tax bouyancy rate for this period is under 1. This means that the growth of tax collection, which is lower than the one of GDP, shows an ineffective tax system. This problem requires that provincial tax department has to improve the performance of tax collection for the coming time.

TÓM TẮT

Mức động viên hợp lý của thuế là nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và là nhân tố quyết định sự tăng GDP. Khi GDP tăng trưởng thì số thu thuế sẽ tăng lên tỷ lệ tương ứng nếu loại trừ yếu tố kém hiệu quả của hệ thống thuế. Độ nổi thuế giai đoạn 2006 - 2015 của Thừa Thiên Huế khác biệt qua từng năm trong giai đoạn nghiên cứu, có những năm chỉ số này rất cao, có những năm lại rất thấp. Độ nổi thuế bình quân nhỏ hơn 1, điều này cho thấy năng lực thu thuế từ nền kinh tế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2006 - 2015 còn yếu. Một hệ thống thuế hiệu quả là khi tốc độ tăng thu thuế cao hơn và nhanh hơn sự gia tăng tổng sản phẩm quốc gia. Vấn đề này đòi hỏi Cục thuế cần phải tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả thu thuế trong thời gian sắp tới.

Trích dẫn: Phạm Thị Hồng Quyên và Lê Hoàng Anh, 2019. Độ nổi và tính bền vững thuế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2D): 143-149.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...