Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 132-137
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effects of different hormones on induced spawning of cobia (Rachycentron canadum)

Từ khóa:

Cá bóp, Rachycentron canadum, sinh sản nhân tạo

Keywords:

Cobia, Rachycentron canadum, induced spawning

ABSTRACT

This study on induced spawning cobia was conducted by using different types and doses of HCG and LHRHa. Fish broodstocks (10 ? 12 kg/individual) were selected from maturation cage culture. Treatments of the experiment included (i) control (without hormone injection, natural spawning), (ii) HCG at doses of 250, 500, 750 UI/kg of female fish, and (iii) LHRH-a at doses of 20, 30 and 40 mg/kg of female cobia. Half dose of hormone injected for female was applied for male fish. Female and male fish were injected once at the same time. Each treatment comprised of three to five pairs of cobia.

Results showed that the fish spawned from 36-62 hours after hormone injection and spawning rate ranged from 25-80%. Fish injected with LHRH-a at dose of 20 and 30 àg/kg performed the highest spawning rate, up to 80%. Fecundity ranged from 76,601 ? 91,058 eggs/kg. The control and the treatment injected 20-30 àg LHRH-a showed the better rate of fertilized egg (73.17 ? 84.44%) and the hatching rate (74.24 ? 83.58%) compared to other treatments. Thus, in induced spawning of cobia reproduction, injection of LHRH-a at dose of 20-30 àg/kg female are recommended.

TóM TắT

Nghiên cứu kích thích sinh sản cá bóp bằng hormon HCG và LHRHa với các liều lượng khác nhau đã được thực hiện. Nguồn cá bố mẹ được dùng trong nghiên cứu là từ nguồn cá được nuôi vỗ và khối lượng cá dao động từ 10 ? 12 kg/con. Các loại hormone và liều lượng được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: (i) Không tiêm (cá đẻ tự nhiên); (ii) HCG được tiêm với 3 liều  250; 500; 750 UI/kg cá cái và (iii) LHRHa cũng được tiêm với 3 liều lượng 20; 30 và 40 mg/kg cá cái. Cá cái và cá đực được tiêm cùng một thời gian và tiêm 1 lần. Với mỗi liều lượng tiêm từ 3 ? 5 cặp cá bố mẹ. Cá đực được tiêm với liều bằng ẵ liều lượng cá cái.

Kết quả cho thấy, thời gian hiệu ứng dao động từ 36 ? 62 giờ và tỷ lệ cá đẻ dao động từ 25-80%, với chất kích thích LHRH-a 20 và 30àg/kg thì tỷ lệ đẻ đạt cao nhất (80%). Sức sinh sản thực tế trung bình dao động từ 76.601 ? 91.058 trứng/kg/lần. Tỷ lệ thụ tinh của trứng ở nghiệm thức không tiêm và tiêm 20àg LHRH-a, 30àg LHRH-a cho kết quả tốt hơn (73,17 ? 84,44%) so với các nghiệm thức còn lại và tỷ lệ nở cũng đạt cao nhất (74,24 ? 83,58%). Tóm lại, trong sinh sản nhân tạo cá bóp thì tiêm LHRH-a với liều 20-30 àg/kg được khuyến cáo áp dụng.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 60-66
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 78-82
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 95-104
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...