Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 60-66
Tải về

Abtract

Study on formulated feed utilization for snakehead (Chana micropeltes) was carried out at fry fish (3 day old) and small fingerling (15 day old) stages.  At the fry stage, the experiment was set up with 8 treatments differed from the time using formulated feed  (4, 5, 6, 7, 8, 9 day old fry) and one control treatment using live food.  After fifteen days, the results showed that  the best  survival and grown rate  of fry fish were achieved for those fed formulated feed at the 7 day (89.1% and 88.9 mg/day, respectively).  For small fingerling, 5  diet treatments were conducted: red worm, trash fish, formulated feed, red worm combined with formulated feed (1:1 ratio) and trash fish combined  with formulated feed (1:1 ratio) treatmenst.  Results after 21-day experiment showed that small fingerling fed formulated feed obtained the best survival rate and specific growth rate (97,5%, 11.5%/day, respectively).  Fish fed combine formulated feed  with red worm or trash fish achieved survival and grown rates better than the single red worm or trash fish diets. 

Keywords: Chana micropeltes, snakehead nutrition, fry fish nutrition.

Title: Study on formulated feed utilization for snakehead (Chana micropeltes).

to?m tă?t

Nghiên cứu về khả năng sử dụng thức ăn chế biến của cá Lóc Bông (Chana micropeltes) được thực hiện ở hai giai đoạn cá bột (3 ngày tuổi) và cá hương (15 ngày tuổi).  ở giai đoạn cá bột thí nghiệm được bố trí với 8 nghiệm thức khác nhau về  thời gian bắt đầu cho ăn thức ăn chế biến (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày tuổi) và một nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên.  Kết quả cho thấy, sau 15 ngày thí nghiệm, tỉ lệ sống, sinh trưởng của cá đạt tốt nhất ở nghiệm thức bắt đầu cho ăn thức ăn chế biến ở cá 7 ngày tuổi (89.1% và 88.9 mg/ngày).  ở giai đoạn cá hương, thí nghiệm được tiến hành với  5 nghiệm thức thức ăn: Tru?n chi?, cá xay, thức ăn chế biến, cá xay kết hợp thức ăn chế biến (tỉ lệ 1:1) và Tru?n chi? kết hợp thức ăn chế biến (tỉ lệ 1:1).  Kết quả sau 21 ngày ương, thức ăn chế biến cho kết quả về tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao nhất (97,5%, 11.5%/ngày).  Việc kết hợp giữa thức ăn chế biến với Tru?n chi? hoặc cá xay cũng cho tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá hương tốt hơn sử dụng đơn thuần Tru?n chi? hoặc cá xay.   

Từ khoá: Lo?c Bông, thư?c ăn ca? hương, thư?c ăn ca? bô?t.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 132-137
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 78-82
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 95-104
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...