Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 59-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effects of feeds and roused methods on reproductive capacities of dog conch (Strombus canarium, Linneaus, 1758) in Khanh Hoa

Từ khóa:

Kích thích sinh sản, nuôi vỗ thành thục, ốc nhảy, tảo khô dạng phiến 

Keywords:

Breeding, dog conch, induced methods, reproductive capacities

ABSTRACT

This study was carried out to determine the effects of three types of feeds (formulated feed, Spirulina flakes and combination of formulated feed and Spirulina flakes) on the breeding and three induced methods (temperature, H2O2, ultraviolet light) on reproductive capacities of dog conch (S. canarium) bloodstocks in Khanh Hoa province. The results showed that the survival rate of the bloodstocks was highest at 92.11 ± 7.42 % in the treatment fed Spirulina flakes with no statistically significant difference found. The combinations of formulated feed and Spirulina flakes caused real fecundity (total egg weight) of bloodstocks that was the highest at 4.5 ± 0.27 g/female with the statistical significance higher than that in the treatment of formulated feed (2.9 ± 0.17 g/female), but non-significant difference was found in comparison with the treatments using Spirulina flakes as feed sources (4.16 ± 0.26 g/female). The feed type of combination of formulated feed and Spirulina flakes resulted that the hatching rate was the significantly highest at 94.1 ± 1.34 % in this experiment (p<0,05). Three induced methods have positively revealed on reproduction of dog conch. In which, the induced methodology of temperature-shocks has revealed as the most effective way in the reproduction. Accordingly, the real fecundity, eggs number and hatching rate were at 3.13 ± 0.04 g/female, 60.943,7 ± 974,3 eggs/female and 94.3 ± 2.9%, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của ba loại thức ăn (thức ăn tổng hợp, tảo khô dạng phiến Spirulina flakes và thức ăn tổng hợp kết hợp tảo khô dạng phiến Spirulina flakes) đến quá trình nuôi vỗ và ba phương pháp kích thích sinh sản (nhiệt độ, oxy già và tia cực tím) tới khả năng sinh sản của ốc nhảy (S. canarium) bố mẹ tại Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ sống của ốc nhảy bố mẹ ở nghiệm thức cho ăn bằng tảo khô dạng phiến Spirulina flakes là cao nhất đạt 92,11 ± 7.42 % nhưng không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. Ốc nhảy bố mẹ cho ăn bằng hỗn hợp thức ăn tổng hợp kết hợp tảo khô dạng phiến Spirulina flakes, khi kích thích sinh sản bằng phương pháp sốc nhiệt cho khối lượng trứng là nhiều nhất (4,5 ± 0,27 g/ốc cái), cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức sử dụng thức ăn tổng hợp (2,9 ± 0,17 g/ốc cái) nhưng không có sự sai khác đối với nghiệm thức cho ăn bằng tảo khô (4,16 ± 0,26 g/ốc cái). Tỉ lệ nở của trứng ở nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn tổng hợp kết hợp với tảo khô dạng phiến Spirulina flakes đạt cao nhất (94,10 ± 1,34 %) và có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Cả ba phương pháp kích thích sinh sản đều có hiệu quả trên ốc nhảy. Trong đó phương pháp kích thích bằng sốc nhiệt độ cho hiệu quả sinh sản tốt nhất về khối lượng trứng, sức sinh sản và tỉ lệ nở lần lượt là 3,13 ± 0,04 g/ốc cái, 60.943,7 ± 974,3 phôi/ốc cái và 94,3 ± 2,9 %.

Trích dẫn: Mai Đức Thao và Vũ Trọng Đại, 2018. Ảnh hưởng của thức ăn và phương pháp kích thích lên khả năng sinh sản của ốc nhảy (Strombus canarium Linneaus, 1758) tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 59-64.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 45-50
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...