Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 56-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Reproductive performance of domesticated mother black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) in the fourth generation G4

Từ khóa:

Sinh sản, tôm sú mẹ gia hóa

Keywords:

Reproduction, domesticated mother black tiger shrimp

ABSTRACT

This study is aimed to estimate the reproductive performance of domesticated female black tiger shrimp in the fourth generation G4 indoor- rearing which is produced from the project “Study of bio-technological application to select black tiger shrimp (Penaeus monodon) broodstock with fast growth characteristic”. The maturation ratio of the shrimp G4 was 100%. At the 1st spawning, the spawner was 73,3±6,6g in average body weight, 50% in spawning ratio, 283.556±75.801eggs each spawner in the practical reproduction, 84,9% ±7,5% in fertilized ratio and 96,3% ±3,4% in hatched ratio; At the 2nd spawning the data were:  78±2,5 g, 75,9%, 265.600±97.240 eggs per spawner, 91,8%±3,4% and 92,1%±4,4% respectively; and at the 3rd spawning the data were 75±7,5 g, 18,2%, 204.444±34.667 eggs per spawner, 72,4%±16,2% and 60,5%±45,4%. The results indicated that the practical reproduction, fertilized ratio and hatched ratio of the shrimp at the 3rd spawning significantly declined (p<0,05).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đánh giá sức sinh sản của tôm sú mẹ gia hóa ở thế hệ G4, là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chọn tạo tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ tăng trưởng nhanh” trong điều kiện nuôi trong nhà. Tôm mẹ gia hóa thế hệ G4 có tỉ lệ thành thục là 100%. Ở lần đẻ thứ nhất, tôm mẹ có trọng lượng trung bình là 73,3±6,6 g, tỉ lệ đẻ là 50%, sức sinh sản thực tế là 283.556±75.801 trứng/tôm mẹ, tỉ lệ trứng thụ tinh là 84,9%±7,5% và tỉ lệ trứng nở là 96,3%±3,4%; ở lần đẻ thứ 2 có các số liệu lần lượt là: 78±2,5 g, 75,9%, 265.600±97.240 trứng/tôm mẹ, 91,8%±3,4% và 92,1%±4,4%; và đẻ lần 3: 75±7,5 g, 18,2%, 204.444±34.667 trứng/tôm mẹ, 72,4%±16,2% và 60,5%±45,4%. Kết quả nghiên cứu cho thấy sức sinh sản thực tế, tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở của trứng đã suy giảm khi tôm đẻ lần 3 (p<0,05).

Trích dẫn: La Xuân Thảo, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Xuân Hùng, Lò Hoài Vinh và Đặng Thị Nguyên Nhàn, 2018. Sinh sản của tôm sú mẹ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) gia hóa ở thế hệ G4. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 56-58.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...