Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/07/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Species composition of zooplankton in Cai Lon river of U Minh Thuong district, Kien Giang province

 

Từ khóa:

Động vật phù du,

loài, mật độ, sông Cái Lớn

Keywords:

Density, Cai Lon river, species,  zooplankton

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the diversity of zooplankton on Cai Lon river of U Minh Thuong district, Kien Giang province. The study was conducted in the period from February, 2017 to August, 2017. Zooplankton samples were collected at 6 times, of which 3 times were in the dry season, and 3 times were in the rainy season at six sites along the main river. The results showed that recorded 105 zooplankton species. The number of zooplankton species was highly variable according to the sampling season, from 71 in the rainy season to 95 in the dry season. Among them, Rotifera was the most abundant group with 47 species (44.8 %), followed by Copepoda with 23 species (21.9 %). In the study period, zooplankton density in Cai Lon river was at high levels, ranging from 14,167 to 62,000 individuals/m3.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định tính đa dạng thành phần loài động vật phù du phân bố trên sông Cái Lớn thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02/2017 đến 08/2017. Mẫu động vật phù du được thu 6 đợt với 3 đợt vào mùa khô, 3 đợt vào mùa mưa, tại 6 điểm trên sông chính. Tổng số loài động vật phù du đã xác định được là 105 loài. Số lượng các loài động vật phù du có sự biến động theo các đợt thu mẫu, dao động từ 71 loài trong mùa mưa đến 95 loài trong mùa khô. Trong đó, số lượng loài Rotifera phong phú nhất với 47 loài (44,8%), tiếp đến là Copepoda với 23 loài (21,9%). Mật độ động vật phù du ở sông Cái Lớn trong thời gian nghiên cứu cao, dao động từ 14.167 đến 62.000 cá thể/m3.

Trích dẫn: Trần Văn Phước, Trương Thị Bích Hồng và Lương Thị Mỹ Lụa, 2018. Thành phần động vật phù du ở sông Cái Lớn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 1-6.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...