Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 91-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Evaluation of antagonism properties of Bacillus licheniformis (B1) against Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) on shrimp in-vitro condition

Từ khóa:

AHPND, Bacillus licheniformis (B1), đồng nuôi cấy, vòng kháng khuẩn

Keywords:

AHPND, Bacillus licheniformis (B1), co-culture, inhibition zone

ABSTRACT

Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), also called early mortality syndrome (EMS), is a recently emergent shrimp bacterial disease. The causative agent of AHPND is specific strain Vibrio parahaemolyticus, and it severely damaged the intensive and semi-intensive shrimp farming systems. The bacterial strain Bacillus licheniformis (B1) isolated from the intestine of Mugil Cephalus in nature showed the antagonistic properties against pathogenic strain of V. parahaemolytics with 15 mm inhibition zone during 24 hours. In addition, the anti-V. parahaemolytics activity tested by co-cultured method demonstrated that the concentrations of strain B1(105 CFU/mL, 106 CFU/mL, 107 CFU/mL) might completely inhibit V. parahaemolytics (104, 105, 106, 107 CFU/mL) after nine hours of co-culture and this inhibition activity of the strain B1 was stable up to 24 hours.

TÓM TẮT

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND – acute hepatopancreatic necrosis disease) hay bệnh chết sớm EMS (early mortality syndrome) được phát hiện là bệnh do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ravà gây thiệt hại lớn đối với mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh. Chủng vi khuẩn Bacillus licheniformis (B1) được phân lập từ ruột cá Đối (Mugil cephalus) trong tự nhiên có khả năng đối kháng tốt với vi khuẩn V. parahaemolytics với vòng kháng khuẩn 15 mm trong thời gian 24 giờ. Ngoài ra, khả năng kháng V. parahaemolytics được thử nghiệm bằng phương pháp đồng nuôi cấy (co- culture) cho thấy chủng B1 (nồng độ 105 CFU/mL, 106 CFU/mL, 107 CFU/mL) có khả năng ức chế hoàn toàn V. parahaemolytics (104, 105, 106, 107 CFU/mL) sau thời gian chín giờ và đặc tính này ổn định trong 24 giờ khảo sát.

Trích dẫn: Võ Hồng Phượng, Võ Thị Hậu, Nguyễn Thái Hồng Ngọc, Lê Hồng Phước, Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Lộc và Lê Thị Bích Thủy, 2018. Khảo sát đặc tính đối kháng của Bacillus licheniformis (B1) đối với Vibrio parahaemolyticus gây bệnh teo gan tụy cấp tính trên tôm (AHPND) trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 91-100.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...