Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 125-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effect of inulin and fructooligosaccharide on growth performance, immune parameters and disease resistance of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, đáp ứng miễn dịch,  FOS, inulin, tăng trưởng

Keywords:

FOS, growth performance, immunostimulants, inulin, Pangasianodon hypophthalmus

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of inulin and fructooligosaccharides (FOS) on the growth performance and immune system of stripped catfish fingerling (Pangasianodon hypophthalmus). The experiment was randomly designed with 5 treatments (control, 0.5% Inulin, 1% Inulin, 0.5% FOS, and 1% FOS) and triplications for each treatment. After 21 and 28 days, several immune parameters including total erythrocyte cells, total leucocyte cells, number of each type of leucocytes and lysozyme activity were analyzed for evaluating of fish immune response. After 28 days, fish was weighted for estimation of growth performance and was challenged with pathogen (Edwardsiella ictaluri) for evaluating of bacterial resistance. Fish mortality was recorded daily for 14 days. After 3 days of infection with E. ictaluri, 3 fish in each tank were collected for immune assay. The results showed that hematological parameters and lysozyme activity of inulin and FOS supplemented treatments were higher than those of the control treatment after 28 days. The treatment of 1% inulin showed that the total number of leukocyte, monocyte, neutrophil, lymphocyte, thrombocyte and lysozyme activity were significantly higher than those of the control treatment after 28 days and the lowest mortality (42.67%) after challenge with E. ictaluri (p

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung inulin và fructooligosaccharides (FOS) vào thức ăn lên tăng trưởng và sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (đối chứng, 0,5% Inulin, 1% Inulin, 0,5% FOS và 1% FOS); mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Sau 21 và 28 ngày, các chỉ tiêu miễn dịch bao gồm mật độ tổng hồng cầu, mật độ tổng bạch cầu, định lượng từng loại bạch cầu và hoạt tính của lysozyme được phân tích để đánh giá đáp ứng miễn dịch của cá. Sau 28 ngày, cá được cân trọng lượng để tính tăng trọng và tiến hành cảm nhiễm với vi khuẩn Ewardsiella ictaluri để đánh giá khả năng kháng khuẩn. Tỉ lệ chết của cá được ghi nhận hàng ngày trong suốt 14 ngày. Sau 3 ngày cảm nhiễm với E. ictaluri, 3 cá /bể được thu để phân tích miễn dịch. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu huyết học và hoạt tính lysozyme ở các nghiệm thức bổ sung inulin và FOS đều cao hơn nghiệm thức đối chứng sau 28 ngày cho ăn. Nghiệm thức bổ sung 1% inulin cho kết quả mật độ tổng bạch cầu, bạch cầu đơn nhân, trung tính, lympho, tiểu cầu và hoạt tính lysozyme tăng cao có ý nghĩa thống kê sau 28 ngày và có tỉ lệ chết thấp nhất (42,67%) sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri (p

Trích dẫn: Nguyễn Thị Mỹ Hân và Bùi Thị Bích Hằng, 2018. Ảnh hưởng của inulin và fructooligosaccharides lên tăng trưởng, một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng khuẩn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2):
125-134.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...