Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 195-201
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 07/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Quantity changes of coliforms and Escherichia coli inoculated in Nile tilapia during storage at low temperatures

Từ khóa:

Bảo quản lạnh, cá rô phi, Coliforms, E. coli

Keywords:

Coliforms, E. coli, low temperature storage, tilapia

ABSTRACT

The study was to investigate the changes of counts of coliforms and E. coli in Nile tilapia inoculated with E. coli during storage at 5 low temperature regimes (1, 4, 9, 15, and 19 ± 1°C). In order to have E. coli in all the samples, E. coli was injected into the fish at a known level (≤ 90 cfu/g) at the beginning of each storage. The initial counts of coliforms ranged from 5.6.102 cfu/g to 1.44.104 cfu/g. At the end of the fish shelf-life based on the total viable counts (≥ 106 cfu/g), coliforms in tilapia after 144 hours at 1 ± 1 oC, 120 hours at 4 ± 1°C, 120 hours at 9 ± 1°C, 24 hours at 15 ± 1°C, and 20 hours at 19 ± 1°C were 6.6.106, 4.17.106, 2.22.106, 1.15.106, and 7.64.106 cfu/g, respectively. The results showed that coliforms increased faster at higher storage temperatures, while the growth of E. coli was delayed at 1 ± 1°C and 4 ± 1°C.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích theo dõi xu hướng biến đổi của vi sinh vật chỉ thị vệ sinh coliforms và E. coli khi tiến hành gây nhiễm E. coli vào cá rô phi trong quá trình bảo quản tại 5 chế độ nhiệt độ dương thấp (1, 4, 9, 15 và 19 ± 1°C). Để tất cả các mẫu ban đầu đều nhiễm E. coli, chủng vi khuẩn thuần từ phòng thí nghiệm được tăng sinh và tiêm vào mẫu cá với lượng biết trước (≤ 90 cfu/g). Lượng coliforms ban đầu biến động từ 5,6.102 cfu/g đến 1,44.104 cfu/g. Ở cuối thời hạn bảo quản, dựa vào tổng lượng vi sinh vật hiếu khí TVC (khi TVC ≥ 106 cfu/g), lượng coliforms trong cá rô phi sau 144 giờ ở 1 ± 1°C, 120 giờ ở 4 ± 1°C, 120 giờ ở 9 ± 1°C, 24 giờ ở 15 ± 1°C, và 20 giờ ở 19 ± 1°C lần lượt là: 6,6.106, 4,17.106; 2,22.106; 1,15.106 và 7,64.106 cfu/g. Kết quả cho thấy lượng coliforms tăng càng nhanh khi nhiệt độ bảo quản càng cao, trong khi E. coli không phát triển ở 1 ± 1°C và 4 ± 1°C.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kiều Diễm, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Nguyễn Công Bảy và Mai Thị Tuyết Nga, 2018. Sự biến đổi của lượng coliforms và Escherichia coli gây nhiễm trên cá rô phi khi bảo quản ở nhiệt độ dương thấp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 195-201.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...