Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 23-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Isolation of Escherichia coli caused edema disease in post-weaning pigs in Kien Giang province

Từ khóa:

Escherichia coli, bệnh phù thũng, heo sau cai sữa, Kiên Giang, Stx2e

 

Keywords:

Escherichia coli, edema disease, post weaning pig, Kiên Giang, stx2e

ABSTRACT

Escherichia coli is one of the causative agents of infectious diseases in swine, especially, edema disease in post-weaning pigs with high mortality that caused farmers economic losses. The study was conducted from January 2017 to April 2018 to identify the prevalence, F4, F18 trains containing virulent gene Stx2e and their antimicrobial resistance. In  total 1,387 piglets from  76 herds at four districts in Kien Giang province were studied. There were 207 sick piglets with 19.47% and no significant difference in four districts. Out of 207 sick piglets, there were 165 dead piglets with 61.11% and was a significant difference by districts. The common typical symptoms were eyelids swelling (90.65%), head edema (80.37%), moving convulsion (69.16%). E. coli was isolated from 107/107 samples (100%) including feces and lymph node samples. Gene encoding virulent factor Stx2e was  high percentage (47.66%); E. coli isolated rate was not significantly different by ages; E. coli isolated in piglets from households (82.24%) that was higher than that in piglets from the farms (17.76%), and E. coli isolated from piglets in rainy season (61.68%) was higher than that in dry season (38.32%). E. coli strains were sensitive to 9/12 antibiotics. They were highly resistant to trimethoprim/sulfamethoxazole (95.33%), ampicillin (92.52%) and streptomycin (62.62%). There were 103/107 E. coli trains showing multi-resistance to at least 2 to 9 antimicrobial testing and extremely diversified and complicated multi-resistant types.

TÓM TẮT

Vi khuẩn Escherichia. coli là một trong những tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trên heo, đặc biệt là bệnh phù thũng xảy ra trên heo sau cai sữa với tỷ lệ chết cao gây thiệt hại kinh tế cho nhà chăn nuôi. Đề tài được thực hiện từ 1/2017 đến 4/2018, nhằm xác định tỷ lệ bệnh, các chủng F4, F18, gene độc lực Shiga toxin 2e (Stx2e) và sự đề kháng của vi khuẩn. Theo kết quả khảo sát, trong số 1.387 con của 76 đàn heo sau cai sữa tại 4 huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, có 207 con bệnh chiếm 19,47% và không khác nhau ở 4 huyện; 165/207 con chết, chiếm 61,11% và có sự khác biệt giữa các huyện. Các triệu chứng đặc trưng phổ biến là mí mắt sưng (90,65%), đầu sưng (80,37%), co giật kiểu bơi (69,16%). E. coli phân lập được từ 107/107 heo bệnh (100%) gồm phân và hạch lâm ba màng treo ruột. Gene Stx2e trên heo phù thũng chiếm 47,66%. E. coli gây bệnh phù thũng trên heo con tại tỉnh Kiên Giang không khác biệt ở các tuần tuổi. E. coli phân lập trên heo con ở hộ gia đình (82,24%) cao hơn trang trại (17,76%), mùa mưa (61,68%) cao hơn mùa nắng (38,32%). E.coli nhạy cảm cao với 9/12 loại kháng sinh. Chúng đã kháng cao với trimethoprim/sulfamethoxazole (95,33%), ampicillin (92,52%) và streptomycin (62,62%). Có 103/107 chủng đa kháng từ 2 đến 9 loại kháng sinh với kiểu hình đa kháng rất đa dạng và phức tạp.

Trích dẫn: Huỳnh Thị Ái Xuyên và Lý Thị Liên Khai, 2018. Phân lập vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh phù thũng trên heo con sau cai sữa tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 23-32.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...