Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 65-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Improving saline acid sulfate soils and rice yield by using organic amendment and lime in green house condition

Từ khóa:

Đất phèn nhiễm mặn, phân hữu cơ, vôi

Keywords:

Compost, lime, saline acid sulfate soil

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the effect of compost and lime on improving saline acid sulphate soil in green-house condition. The pot experiment was arranged in the completely randomized design with 4 replications of 6 fertilizer treatments including the control which only used inorganic fertilizers. Other treatments include using organic amendments (i.e., using 5 tons/ha of sugarcane filter cake compost, and 5 tons/ha Bio-Pro, with and without adding 500 kg CaCO3/ha), and only using lime. The results showed that application of organic amendment in combination with lime help increase soil pH, available nitrogen and phosphorus content, but reduce exchangeable aluminum content and exchangeable sodium percentage, and also enhance the salinity tolerance of rice. Thus, in turn, rice growth and rice yield were improved. Based on such promising results, field studies needed for confirming and giving practical recommendations.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong cải thiện tính chất bất lợi của đất phèn nhiễm mặn, thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm trồng lúa trong chậu được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại của 6 nghiệm thức bao gồm đối chứng chỉ bón phân vô cơ. Các nghiệm thức sử dụng phân bón bao gồm phân hữu cơ (với liều lượng 5 tấn/ha phân hữu cơ bã bùn mía, 5 tấn/ha Bio Pro, bón kết hợp hoặc không với 500 kg CaCO3/ha), và chỉ bón vôi. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng phân hữu cơ kết hợp với vôi giúp gia tăng độ pH của đất, giảm độc chất nhôm, giảm phần trăm natri trao đổi trên phức hệ hấp thu, đồng thời gia tăng hàm lượng đạm và lân hữu dụng trong đất, tăng khả năng chống chịu mặn của cây lúa. Từ đó giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tăng năng suất trên đất phèn nhiễm mặn. Dựa trên các kết quả khả quan của nghiên cứu này, cần triển khai thêm ở thí nghiệm đồng ruộng để kiểm tra kết quả và đưa ra các khuyến cáo thực tế.

Trích dẫn: Lê Văn Dũng, Tất Anh Thư, Nguyễn Duy Linh và Võ Thị Gương, 2018. Cải thiện đặc tính bất lợi của đất phèn nhiễm mặn và năng suất lúa qua sử dụng phân hữu cơ và vôi trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 65-74.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...