Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 75-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The effects of soil characteristics on mangrove species distribution at Con Trong, Ong Trang estuary, Ngoc Hien district, Ca Mau province

Từ khóa:

Cà Mau, Cồn Trong, đặc tính thổ nhưỡng, phân bố thực vật, rừng ngập mặn

Keywords:

Ca Mau, Con Trong, mangrove, soil characteristics, species distribution

ABSTRACT

Con Trong at Ong Trang estuary is the ideal site for studying ecology of mangrove because mangrove forest was formed by accretion, and there is less human impact. The aim of the present study is to analysis the effects of soil factors on species distribution of mangrove in this region. There were 43 quadrats (10 x 10 m) in this study area; in each quadrat, species were identified, soil characteristics were measured; soil samples were collected to determine N, P, and K content. The result showed that soil characteristics such as salinity, pH, content (%) of nitrogen, phosphorus and potassium had significant effects on the species distribution of mangrove. The various groups belonging to soil factors were identified. This study provided baseline for management and conservation of mangroves.

TÓM TẮT

Cồn Trong ở Cửa Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là địa điểm thuận lợi để nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn vì được hình thành theo diễn thế nguyên sinh, chưa có tác động của con người. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích ảnh hưởng của các đặc tính thổ nhưỡng chủ yếu đến sự phân bố thực vật ngập mặn ở khu vực này. Nghiên cứu đã bố trí 43 ô tiêu chuẩn (10 x 10 m) trên các tuyến ở khu vực nghiên cứu, tiến hành xác định tên loài, đánh giá các đặc tính thổ nhưỡng. Kết quả đã xác định được các đặc tính của đất rừng ngập mặn như độ mặn, pH, hàm lượng (%) nitrogen, phosphor và kali có liên quan chặt chẽ đến sự phân bố của các loài thực vật ngập mặn. Các nhóm loài khác nhau chịu sự chi phối của các đặc tính thổ nhưỡng cũng được xác định. Kết quả nghiên cứu cung cấp những dẫn liệu cho công tác bảo vệ, quản lí và phát triển rừng ngập mặn ở khu vực.

Trích dẫn: Lư Ngọc Trâm Anh, Viên Ngọc Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Hải Lý, 2018. Ảnh hưởng của một số đặc tính thổ nhưỡng đến phân bố thực vật ngập mặn ở Cồn Trong, cửa Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 75-80.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...