Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 81-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Production and assessment efficiency of microbial-organic fertilizers from beer and seafood factories’ sludge on vegetable yield

Từ khóa:

Bùn thải bia, bùn thải thủy sản, cây rau, năng suất, phân hữu cơ vi sinh

Keywords:

Beer sludge, microbial-organic fertilizers, seafood sludge, vegetables, yield

ABSTRACT

The objective of the research was the reuse of sludge from beer (BS), seafood (SS) factory and sugarcane filter cake for composting to produce microbial-organic fertilizer (bioF). The experiments were (i) evaluation of the composting process and quality of the mature composts in 0.5 m3 composting scale, and (ii) effects of bioF on yield of vegetables. The results showed that the microbial-organic fertilizers from BS and SS had high qualities with 2.83-2.85% N; 5.6-6.63% P2O5, 2.1-2.11% K2O, and 35.21-40.98% C, respectively. Heavy metal contaminants and pathogen (Salmonella and Escherichia coli) were under the allowable limit. The population of Trichoderma met required standard with 7.14x107 to 7.82x107 CFU/g. Vegetable yields in the treatments amended with NPK recommended rate (RR) and 5 tons/ha of bioF made from BS and SS mixed with sugarcane filter cake increased statistically higher than those with NPK farmer rate (FR) and RR. Mustard yield amended with RR and 5 tons/ha of bioF doubled up treatments of FR and RR. Okra yield increased by 50.73% compared to RR and 40.91% compared to FR. Cucumber yield was about 17 tons/ha, 35% higher than that of FR and 10% compared to RR. Winter melon yield increased by 18% compared to RR and 25% compared with FR. Therefore, microbial-organic fertilizer composting from BS and SS mixed with sugarcane filter cake at ratio of 20:80 can be used to improve vegetable yields.

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu là nhằm tái sử dụng bùn thải từ quá trình xử lý nước thải của nhà máy bia (BB), nhà máy chế biến thủy sản (BTS) và bùn mía làm phân hữu cơ vi sinh (HCVS). Nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm ủ phân từ các nguồn bùn thải bia và thủy sản với bùn mía  tỉ lệ 20:80, qui mô 0,5 m3 và hiệu quả phân HCVS bùn thải-bùn mía trên cải tùa xại, đậu bắp, dưa leo và bí đao trên các ruộng nông dân. Kết quả cho thấy phân HCVS sau ủ đạt chất lượng cao với 2,83-2,85%N; 5,6-6,63% P2O5, 2,1-2,11% K2O, và 35,21-40,98% C. Hàm lượng kim loại nặng, mật số Salmonella và Escherichia coli đều đạt dưới ngưỡng cho phép. Mật số Trichoderma sau ủ đạt tiêu chuẩn với 7,14x107-7,82x107CFU/g. Năng suất cây rau tăng có ý nghĩa thống kê ở tất các các thí nghiệm đồng ruộng khi bón 5 tấn/ha HCVS từ hai nguồn bùn thải-bùn mía + NPK khuyến cáo (KC) so với bón theo nông dân (ND) và KC. Trên cải tùa xại, năng suất tăng 2 lần so với ND và KC; trên đậu bắp năng suất tăng hơn 50,73% so với KC và hơn 40,91% so với ND; trên dưa leo năng suất đạt khoảng 17 tấn/ha, cao hơn 35% so với ND và 10% so với KC; trên bí đao năng suất tăng 25% so với KC và 18% so với ND. Do đó, phân HCVS có thể ủ từ nguồn BB và BTS và bã bùn mía ở tỉ lệ 20:80 để làm phân bón cải thiện năng suất rau trong canh tác cây trồng.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Mỹ Hoa và Đỗ Thị Xuân, 2018. Sản xuất và đánh giá hiệu quả phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải nhà máy sản xuất bia và nhà máy chế biến thủy sản trên năng suất cây rau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 81-89.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...