Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 106-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 08/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Vascular plant resources by soil types in mountainous area of An Giang province

Từ khóa:

An Giang, đa dạng thực vật, đất đỏ vàng macma, đất xám macma, đất xói mòn, vùng đồi núi

Keywords:

Acrisols, An Giang, Ferralsols, Leptosols, mountainous area, plant diversity

ABSTRACT

To determine the soil factors affecting vascular plant species distribution and diversity based on different soil conditions, the study was conducted in Ferralsols, Leptosols and Acrisols in the mountainous area of An Giang province. The soil was mainly sandy component that accounted for more than 50% of the mineral fragments. The soil properties were characterized by low nitrogen and organic matter while the content of K, Ca and Mg were relatively high. The mean value of pHKCl and EC were the highest in Acrisols and the lowest in Ferralsols (p<0,05). The content of total phosphorus and available phosphorus in Ferralsols were higher than those in the soil types (from 0,26±0,01%P2O5 to 3,20±0,37 mgP/100g) (p<0,05). In terms of flora species diversity, Ferralsols and Leptosols were richer than Acrisols. The most diverse family found in this study was Fabaceae, followed by Asteraceae. With useful value, groups of medicinal and edible plants were more abundant than other groups. Some endangered species which should be protected includes Pterocarpus macrocarpus, Aquilaria crassna, Curculigo orchioides, Diospyros mollis and Hopea ferrea. The porosity, organic matter, total nitrogen, total phosphorus, total potassium, available potassium, Ca2+ and Mg2+ affected to the difference of species in Acrisols. More over, the pHKCl, EC, organic matter, total nitrogen, available nitrogen, total potassium, available potassium made vascular plants of Ferralsols different from Leptosols.

TÓM TẮT

Để xác định các yếu tố đất ảnh hưởng đến sự đa dạng thực vật bậc cao theo các loại đất khác nhau, nghiên cứu này đã được thực hiện ở khu vực đất đỏ vàng macma, đất xói mòn và đất xám macma ở vùng đồi núi, thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ba loại đất này có thành phần cát cao hơn thịt và sét, nghèo nitơ tổng và chất hữu cơ, hàm lượng kali, canxi và magie tương đối cao. pHKCl và EC cao nhất ở đất xám macma và thấp nhất ở đất đỏ vàng macma (p<0,05). Ở đất đỏ vàng macma, phosphor tổng và phosphor hữu dụng cao hơn các loại đất còn lại (0,26±0,01%P2O5 và 3,20±0,37mgP/100g) (p<0,05). Đất vàng macma, đất xói mòn có sự đa dạng về họ, chi và loài hơn đất xám macma. Họ Fabaceae và Asteraceae có sự đa dạng loài cao ở cả ba loại đất. Về giá trị sử dụng, nhóm cây làm thuốc và nhóm cây ăn được có sự đa dạng loài. Các loài nguy cấp cần bảo vệ là Giáng hương trái to (Pterocarpus macrocarpus), Gió bầu (Aquilaria crassna), Sâm cau lá rộng (Curculigo orchioides) và Mạc nưa (Diospyros mollis). Độ xốp, hàm lượng thịt và sét, chất hữu cơ, phosphor, kali, Ca2+ và tác động người dân đã ảnh hưởng đến sự khác nhau về sự đa dạng giữa đất vàng macma và đất xói mòn. Các yếu tố cát, nitơ hữu dụng, kali tổng, độ xốp, EC, phosphor hữu dụng, pHKCl và tác động con người là các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng ở đất xám macma.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hải Lý, Lư Ngọc Trâm Anh, Trần Quốc Minh và Nguyễn Hữu Chiếm, 2018. Tài nguyên thực vật bậc cao theo điều kiện môi trường đất ở vùng đồi núi thấp, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 106-116.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...