Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 126-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 09/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The study on sustainability of promising cropping models in the Hau Giang Province

Từ khóa:

Chiến lược, mô hình canh tác, tính bền vững, tài nguyên đất đai, tỉnh Hậu Giang

Keywords:

Farming model, Hau Giang Province, land resources, strategy, sustainability

ABSTRACT

The research was conducted to assess the sustainability of farming systems in Hau Giang province from three aspects, economic, social and environmental. Based on the analysis and comparison between the sustainability of the models and the management mechanism of the localities to develop the strategy for management of land resources to ensure sustainable development under the impact of climate change. Households interview was conducted to collect the data on the economic, social and environmental situation of the selected farming models. A kite method for suitable assessment was applied to select a sustainable development for resource management. Cost-benefit analysis, data standardization, direct interview, expected cost approach and Likert scale were applied, based on criteria of food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2007). The results showed that within five farming models, 3 models had high suitability for 3 objectives including pineapple model, fruit trees, 2 rice crops, while sugarcane had lower value of sustainability of society, needs to be considered. However, 3 rice crops eventhough had high value in society and enviroment its economic value was low. Thus, based on those results, the local government needs to develop the strategies to limit the constraints for better sustainable development.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiện trạng các mô hình canh tác và định hướng các loại cây trồng chủ lực của tỉnh, từ đó thực hiện đánh giá tính bền vững và so sánh thực tế giữa các mô hình canh tác để làm cơ sở đề xuất mô hình triển vọng cho quy hoạch nông nghiệp thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn nông hộ kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích các dữ liệu, số liệu. Phần mềm Excel được sử dụng để tiến hành đánh giá tính bền vững bằng phương pháp cánh diều trên các kiểu sử dụng được chọn lọc, từ đó đề ra mô hình có triển vọng. Kết quả cho thấy có 5 mô hình gồm Lúa 3 vụ, Lúa 2 vụ, Cây ăn trái, Mía, Khóm được chọn để đánh giá tính bền vững. Mô hình đáp ứng tốt cả 3 mục tiêu phát triển bền vững là kinh tế, xã hội, môi trường là mô hình Khóm, Cây ăn quả, Lúa 2 vụ, Cơ cấu Mía có mục tiêu Kinh tế tốt, đạt được tốt mục tiêu Môi trường nhưng lại kém nhất về mục tiêu xã hội cần thêm sự hỗ trợ của các cấp chính quyền. Mô hình Lúa 3 vụ có hiệu quả cao về mặt xã hội và môi trường nhưng lại kém về kinh tế. Dựa trên đánh giá đa mục tiêu các mô hình sử dụng đất có triển vọng của tỉnh Hậu Giang, những cải tiến về chính sách tạo động lực cho sự phát triển bền vững lâu dài cần được nghiên cứu đề xuất.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ và Thái Thành Dư, 2018. Nghiên cứu tính bền vững của các mô hình canh tác có triển vọng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 126-135.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...