Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 164-172
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The effect of germination time on change free amino acid content and protease activity of various rice varieties in the Mekong Delta

Từ khóa:

Acid amin hòa tan, OM 6976, OM 4900, IR  5451, IR50404, Jasmine85, protease

Keywords:

Free amino acid, OM6976, OM4900, IR5451, IR50404, Jasmine85, protease

ABSTRACT

The effect of germination time on changes in free amino acid and protease activity in five rice varieties: IR 5451, IR 50404, OM 4900, Jasmine 85, and OM 6976 were investigated. Seeds are soaked for 24 hours with distilled water (after 12 hours, seeds are drained in 30 minutes, and water is changed and germinated at 30oC, germination time varies from 1-8 days. The results showed that the activity of the protease increased during the germination period from 1-8 in all five rice varieties surveyed and reached the highest on day 6-7 germinated and started to decrease activity from day 8, with the exception of Jasmine 85, the protease activity was highest after day 3 and started to reduce from day 4. Changes in free amino acid content (mg/g) were expressed in the direction of increase in protease activity and in different rice varieties. Dry matter losses during seed germination also increased over time and were diffience from the varieties. Thus, the duration of soaking and germination effected on protease activity for each rice variety, and the change in seed characteristics after germination also showed differences in different rice varieties.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của điều kiện ủ nẩy mầm lên đến sự thay đổi của thành phần acid amin hòa tan và hoạt tính enzyme protease trong 5 giống lúa: IR 5451, IR 50404, OM 4900, Jasmine 85, OM 6976 được khảo sát. Hạt được ngâm trong 24 giờ bằng nước cất (sau 12 giờ ngâm, để ráo 30 phút và thay nước mới) và nảy mầm ở nhiệt độ 30oC, thời gian nẩy mầm thay đổi từ 1-8 ngày. Kết quả cho thấy, hoạt tính của enzyme protease gia tăng theo suốt thời gian nẩy mầm từ ngày 1-8 ở tất cả 5 giống lúa khảo sát và đạt cao nhất ở ngày thứ 6-7 nẩy mầm và bắt đầu giảm hoạt tính từ ngày 8, ngoại trừ giống lúa Jasmine 85, hoạt tính enzyme protease đạt cao nhất sau ngày 3 và bắt đầu giảm hoạt tính từ ngày 4 nẩy mầm. Sự thay đổi hàm lượng acid amin hòa tan (mg/g) thể hiện theo hướng gia tăng tương ứng với gia gia tăng hoạt tính của enzyme protease và không giống nhau ở các giống. Tổn thất chất khô của hạt trong quá trình nẩy mầm cũng gia tăng theo thời gian và thể hiện không giống nhau ở các giống. Như vậy, thời gian ngâm và nẩy mầm có tác động khác nhau đối với hoạt tính enzyme protease đối với từng giống lúa, và sự thay đổi đặc tính hạt sau nẩy mầm cũng thể hiện sự khác nhau ở mỗi giống lúa khác nhau.

Trích dẫn: Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Yến Uyên và Nguyễn Công Hà, 2018. Ảnh hưởng của thời gian ngâm và nẩy mầm đến sự thay đổi thành phần acid amin hòa tan và hoạt tính enzyme protease của một số giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 164-172.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...