Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 227-234
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 13/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Efficiency of five isolated silicate solubilizing bacteria on germination rate, growth and biomass of rice under the condition supplemented with and without NaCl

Từ khóa:

Chịu mặn, giống lúa IR50404, NaCl, silic hòa tan, vi khuẩn hòa tan khoáng silic

Keywords:

IR50404 rice variety, NaCl, salinity tolerance, silicate solubilizing bacteria, soluble silicon

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the efficiency of five isolated silicate solubilizing bacteria on germination rate, growth and biomass of rice under the condition supplemented with and without NaCl. The five highly isolated silicate solubilizing bacteria including Ochrobactrum ciceri TCM_39 (TCM_39), Microbacterium neimengense MCM_15 (MCM_15), Klebsiella aerogenes LCT_01 (LCT_01), Olivibacter jilunii PTST_30 (PTST_30) and Citrobacter freundii RTTV_12 (RTTV_12) were tested with rice cultivar IR50404 in Hoagland medium. The results showed that two bacterial strains, LCT_01 and RTTV_12 supported to have a higher rate of germination of rice seeds with 94.7% and 92.0%, respectively as compared to that of the control treatment. Besides, in the experimental set with Hoagland medium containing no NaCl and 0.3% NaCl, the treatments with TCM_39 and PTST_30 obtained the highest total of rice dry biomass of 13.4 mg and 13.8 mg as compared to that of the control treatment.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic (Si) lên nảy mầm và sinh trưởng lúa ở điều kiện có và không có NaCl. Năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic gồm: Ochrobactrum ciceri TCM_39 (TCM_39), Microbacterium neimengense MCM_15 (MCM_15), Klebsiella aerogenes LCT_01 (LCT_01), Olivibacter jilunii PTST_30 (PTST_30) và Citrobacter freundii RTTV_12 (RTTV_12) được thử nghiệm với giống lúa IR50404 trong môi trường Hoagland. Kết quả cho thấy hai dòng vi khuẩn LCT_01 và RTTV_12 giúp tăng tỉ lệ này mầm, lần lượt đạt 94,7% và 92,0 %, cao hơn và khác biệt thống kê so với đối chứng. Ngoài ra, ở điều kiện không và có bổ sung 0,3% NaCl hai dòng TCM_39 và PTST_30 lần lượt cho tổng sinh khối lớn nhất đạt 13,4 mg  và 13,8 mg so với nghiệm thức đối chứng.

Trích dẫn: Trần Võ Hải Đường, Đào Thị The và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2018. Đánh giá hiệu quả của năm dòng vi khuẩn hòa tan khoáng silic phân lập lên tỉ lệ nảy mầm, sinh trưởng và sinh khối của lúa trong điều kiện có và không bổ sung NaCl. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 227-234.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 10-19
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 47-57
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...