Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 10-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Efficiency of five silicate solubilizing bacteria on growth and yield of IR 50404 rice cultivar under greenhouse conditions

Từ khóa:

Độ cứng lóng thân, giống lúa IR 50404, hàm lượng silic hòa tan, khoáng silic, vi khuẩn phân giải silic

Keywords:

IR 50404 rice cultivar, silicate, silicate solubilizing bacteria, soluble silicate concentration, internode strength

ABSTRACT

Silicon plays a vital role in supporting of enhancement of plant hardness, resistance to pest, pathogens and tolerance to environmental stresses. The aim of the study was to evaluate efficiency of the five selected silicate solubilizing bacteria on rice growth and yield under greenhouse conditions. The experiment was conducted with intensively triple rice cultivated soil and with IR 50404 rice cultivar. The results revealed that all treatments inoculated with silicate solubilizing bacteria had significantly higher levels of soluble silicate concentration in soil, chlorophyll content in rice leaf, internode strength of no 1, 2, 3, panicle length, proportion of full grain in panicle, and full grain weight per pot as compared with control treatment. Moreover, positive correlations between soluble silicate concentration in soil at the end of the experiment and other parameters like panicle length, proportion of filled grains per panicle, internode strength, and total weight of filled grains per pot were found. The results indicated that the five silicate solubilizing bacteria selected had a function on enhancement of growth and yield of IR 50404 rice cultivar under greenhouse conditions.

TÓM TẮT

Silic (Si) có vai trò quan trọng trong việc giúp cây trồng cứng chắc, chống đổ ngã, kháng lại một số bệnh, côn trùng và chống chịu các điều kiện môi trường bất lợi. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của năm dòng vi khuẩn phân giải khoáng silic tuyển chọn lên sinh trưởng và năng suất lúa trong điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm được thực hiện trên nền đất lúa thâm canh 3 vụ với giống lúa IR 50404. Kết quả cho thấy cả năm dòng vi khuẩn phân giải Si thử nghiệm đều làm gia tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê về hàm lượng Si hòa tan trong dịch đất, hàm lượng chlorophyll trong lá, độ cứng lóng thân 1, 2, 3, chiều dài bông, tỉ lệ hạt chắc trên bông và khối lượng hạt chắc trên chậu ở các nghiệm thức có chủng vi khuẩn phân giải khoáng Si so với nghiệm thức không chủng vi khuẩn. Mặt khác, mối tương quan thuận được tìm thấy giữa hàm lượng Si hòa tan trong đất ở thời điểm kết thúc thí nghiệm với chiều dài bông, tỉ lệ hạt chắc trên bông, độ cứng lóng thân và trọng lượng hạt chắc trên chậu. Như vậy, năm dòng vi khuẩn phân giải Si tuyển chọn giúp tăng sinh trưởng và năng suất giống lúa IR 50404 trong điều kiện nhà lưới.

Trích dẫn: Trần Võ Hải Đường và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2019. Hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn phân giải khoáng silic lên sinh trưởng và năng suất giống lúa IR 50404 trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 10-19.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 227-234
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...