Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Liên kết:

The research is aimed to assess the variation of soil types in 2017 compared to 2008. The study method was used, data collection and geographic information system (GIS). The results showed that there are a lot of change between soil map in 2017 and 2008. In which, the Cambisols group (60,368.33 hectares) converted to Gleysols group (44,273.01 hectares) and Anthrosols (16,095.32 hectares). The Gleysols increased by 50,908.51 hectares and the Anthrosols increased by 3,459.82 hectares. The change of soil groups is mainly due to the improvement of the classification system WRB, changing of farmer’s cultivation techniques, changing of natural conditions and present land use.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...