Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang: 5-10
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các tầng chẩn đoán đặc tính chẩn đoán và vật liệu chẩn đoán qua đó thành lập bản đồ đất tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng các các phương pháp như thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích mẫu đất, phân loại đất và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả đã xác định được ở An Giang 4 tầng chẩn đoán (Mollic, Umbric, Plinthic và Sulfuric); 5 đặc tính chẩn đoán (Gleyic, EpiProtoThionic, EndoProtoThionic, EndoOrthiThionic và Haplic) và 2 vật liệu chẩn đoán là Fluvic và Sulfidic. Bên cạnh đó đã cập nhật được bản đồ đất với 15 biểu loại đất thuộc 7 nhóm đất chính: Nhóm Arenosols (Haplic Arenosols); Nhóm Fluvisols (Gleyic Fluvisols (Eutric), Gleyic Fluvisols (EndoOrthiThionic), Haplic Fluvisols, Umbric Fluvisols (EpiProtoThionic)); Nhóm Gleysols (Mollic Gleysols, Mollic Gleysols (Eutric), Umbric Gleysols (EndoOrthiThionic), Umbric Gleysols (EndoProtoThionic)); Nhóm Histosols (Histosols (EndoProtoThionic)); Nhóm Leptosols (Lithic Leptosols (Dystric)); Nhóm Plintosols (Haplic Plinthosols, Haplic Plinthosols (Albic), Umbric Plinthosols (Albic)) và Nhóm Regosols (Anthropic Regosols).

Các bài báo khác
(2019) Trang: 563-569
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 60-65
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...