Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 37-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 10/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Investigating the seed germination and plant growth promoting capacity on water spinach of some bacterial strains capable in nitrogen fixation and IAA synthesis

Từ khóa:

Đạm, kích thích nảy mầm, kích thích sinh trưởng, rau muống, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn tổng hợp IAA

Keywords:

IAA synthesizing bacteria, nitrogen fixing bacteria, plant growth promotion, seed germination stimulation, water spinach

ABSTRACT

The study was aimed to investigate the seed germination and growth promoting capacity of eight bacterial strains capable in both nitrogen-fixation and IAA synthesis for water spinach under the laboratory and pot condition. The seed germination promotion test was carried out by soaking water spinach seeds in a bacterial suspension (~106 cfu/mL) for 4 hours, then inoculated seeds were placed on petri dish and glass tube containing 1% agar medium. The pot experiments were conducted with five selected bacterial strains introduced into the soil with two levels of the chemical nitrogen fertilizer dose application (75% and 50% of recommended chemical N fertilizer fomular). Results showed that five out of eight tested bacterial strains showed their significantly higher capacity in seed germination rate of water spinach (varied from 82.3% to 85.5%) compared to other bacterial strains and the control treatment without bacterial inoculation. In addition, height, root length and fresh biomass of the seedling of the treatments inoculated with these five bacteria were also significantly higher than other remaining treatments. Among them, Paenibacillus cineris TP-1.4 was the best strain in stimulating the growth of water spinach and especially in reducing up to 25% of recommended chemical nitrogen fertilizer formula in two consecutive crops under the pot condition. The plant height, diameter, content of chlorophyll, fresh and fry biomass of water spinach in the treatment with TP-1.4 strain and together with 25%N reduced were not ignificantly different from those in the recommended chemical nitrogen fertilizer fomula treatment.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng kích thích nảy mầm và sinh trưởng lên rau muống của 8 dòng vi khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Khả năng kích thích nảy mầm được đánh giá bằng cách ngâm hạt rau muống với dung dịch vi khuẩn (~106 cfu/mL) trong 4 giờ, sau đó chuyển hạt sang đĩa petri có giấy lọc ẩm và ống nghiệm chứa 10 mL agar 1%. Thí nghiệm nhà lưới được bố trí với 5 dòng vi khuẩn được chủng vào đất kết hợp giảm 25% và 50% phân đạm khuyến cáo. Kết quả cho thấy 5 trong tổng số 8 dòng vi khuẩn giúp gia tăng tỷ lệ nảy mầm hạt cao hơn có ý nghĩa (p

Trích dẫn: Lê Thị Xã, Đỗ Thành Luân và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2020. Khảo sát khả năng kích thích nảy mầm và sinh trưởng rau muống của một số dòng vi khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 37-46.

Các bài báo khác
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 39-48
Tải về
Nov. 16 (2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
5 Issue: 11 (2019) Trang: 15-23
Tạp chí: International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology (IJISSET)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...