Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 9-18
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 08/11/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Evaluating effectiveness of a bacteriophage, plant elicitor and bacteriocide to leaf blight of welsh onion caused by Xanthomonas sp.

 

Từ khóa:

Allium fistilosum L., bệnh cháy lá, CaSiO3, thuốc Starner 20WP, thực khuẩn thể, Xanthomonas sp.

Keywords:

Allium fistilosum L., bacterial leaf blight, bacteriophage, CaSiO3, Starner 20WP,  Xanthomonas sp.  

ABSTRACT

Study on  efficacy of controlling  leaf blight disease of welsh onion caused by Xanthomonas sp. through  applying different control treatments i.e bacteriophage Ф31, soil drenching  with CaSiO3,  bacteriocide Starner 20WP, and treatment with combination of three above treatments were  conducted in the greenhouse and field conditions. In the greenhouse, the all treatments could express disease protection, especially combination treatment showed highest disease reduction with the lowest  percentage of infected leaf area significantly lower than other treatments and control at 11 days after inoculation. Next,  four treatments i.e phage Ф31 and CaSiO3, phage Ф31 and Starner 20WP, CaSiO3 and Starner 20WP and Starner 20WP were  expressed equally effectiveness of disease reduction. In the field conditions, the combination treatment revealed the highest disease reduction with the lowest disease rate and highest yield, significant difference from the control and other treatments. Next treatments i.e Starner 20WP, phage Ф31 combination with CaO + SiO2; phage Ф31 combined with Starner 20WP; CaO+ SiO2 combined with Starner 20WP; and farmer treatment expressed equally efficacy of disease reduction and yield significant different from control treatment.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy lá hành do vi khuẩn Xanthomonas sp. bằng thực khuẩn thể Ф31 (TKT Ф31), chất kích kháng CaSiO3, thuốc Starner 20WP và biện pháp phối hợp TKTФ31, chất kích kháng CaSiO3 và thuốc Starner 20WP  được thực hiện ở điều kiện nhà lưới và ngoài đồng. Ở điều kiện nhà lưới, tất cả các nghiệm thức có xử lý đều cho hiệu quả giảm bệnh khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Trong đó, nghiệm thức biện pháp phối hợp cho hiệu quả phòng trị bệnh tốt nhất với trung bình phần trăm diện tích lá bệnh (TBPTDTLB) thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa với các nghiệm thức còn lại và đối chứng ở 11 ngày sau khi lây bệnh (NSKLB). Kế đến, bốn nghiệm thức TKT Ф31 kết hợp CaSiO3, TKT Ф31 kết hợp Starner 20WP, CaSiO3 kết hợp Starner 20WP và Starner 20WP, có hiệu quả giảm bệnh tương đương, khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê. Kết quả thí nghiệm ngoài đồng, nghiệm thức biện pháp phối hợp cho hiệu quả giảm bệnh tốt với tỷ lệ bệnh và năng suất khác biệt có ý nghĩa đối với nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức có xử lý khác. Kế đến nghiệm thức Starner 20WP, TKT Ф31 kết hợp chất kích kháng CaO + SiO2, TKT Ф31 kết hợp Starner 20WP, chất kích kháng CaO + SiO2 kết hợp Starner 20WP và nghiệm thức nông dân đều cho hiệu quả giảm bệnh và năng suất tương đương nhau, khác biệt  ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Vui, Nguyễn Hữu Huệ, Huỳnh Kim Định và Nguyễn Thị Thu Nga, 2019. Đánh giá hiệu quả phòng trị của thực khuẩn thể, chất kích kháng và thuốc hóa học đối với bệnh cháy lá trên cây hành lá do vi khuẩn Xanthomonas sp.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 9-18.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...