Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 14/02/2019

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Social security policy - deeply humanistic vision in the political thoughts of Ho Chi Minh

Từ khóa:

Chính sách an sinh xã hội, tư duy chính trị, tư duy chính trị của Hồ Chí Minh

Keywords:

Social security policy, political thinking, political thinking of Ho Chi Minh

ABSTRACT

Believe people, respect people, promote people is the philosophy of action throughout Ho Chi Minh’s revolutionary life. All his life, he has only one desire - the ultimate desire: the people are independent, free, enhanced living standards, living conditions and quality of life both physically and spiritually. This desire has become a concern in Ho Chi Minh’s mind and become the concrete actions, the real work and more profoundly to become the clearheaded guidelines and policies. Typically, it is the policy of nursing people which is actually a social security policy. This has created a great power and effect to bring the Vietnamese revolutionary career from one victory to others. This article initially finds out the unique characteristics that show Ho Chi Minh’s strategic vision through his thoughts on social security policies.

TÓM TẮT

Tin dân, trọng dân, đề cao dân - triết lý hành động trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời, Người chỉ có một ham muốn tột bậc: nhân dân được độc lập, được tự do, được nâng cao mức sống, điều kiện sống, chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Mong muốn này đã trở thành mối quan tâm, trăn trở, nỗi niềm day dứt trong tâm trí của Hồ Chí Minh và trở thành những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực, sâu xa hơn nữa là trở thành những chủ trương, chính sách, đường lối sáng suốt, đúng đắn. Điển hình là chính sách dưỡng dân mà thực chất là chính sách an sinh xã hội. Chính điều này đã tạo nên sức mạnh và tác dụng to lớn đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bài viết, bước đầu tìm hiểu nét đặc sắc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh thông qua tư tưởng của Người về chính sách an sinh xã hội.

Trích dẫn: Nguyễn Đức Khiêm, 2019. Chính sách an sinh xã hội - tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3C): 72-80.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...